พระที่นั่งถมทองเรือประจำทวีปสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีตราอาร์มประจำรัชกาลและรูปสัตว์นานาชนิด     

     


ถมนคร อัลบั๊มภาพ สร้อยสามกษัตริย์