http://www.tungsong.com( Refuse or Solid Wastes )


[ คำนำ ] [ ความหมาย ] [ ประเภทของขยะมูลฝอย ] [ แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ]
[ องค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขยะมูลฝอย ] [ ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทย ] [ ของเสียอันตราย ]
[ ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม ] [ ปัญหาจากสภาพสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย ] [ การกำจัดขยะมูลฝอย ] [ แนวทางการแก้ไขปัญหา ]
[ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ] [ ขยะมูลฝอยในเขตเมือง ]
 
ปัญหาจากสภาพสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย

         ขยะมูลฝอย เป็นตัวการสำคัญประการหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีขยะมูลฝอยจำนวนมาก แต่ชุมชนไม่สามารถเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างหมดจดหรือจัดการขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นขยะมูลฝอยจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ คือ

        1. อากาศเสีย
เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศทำให้ คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม

        2. น้ำเสีย
เกิดจากกองขยะมูลฝอยบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะมูลฝอยจะเกิดน้ำเสีย มีความสกปรกมาก ซึ่งจะไหลลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน้ำ

        3. แหล่งพาหะนำโรค
เกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

        4. เหตุรำคาญและความไม่น่าดู
เกิดจากการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด รวมทั้งการกองขยะมูลฝอยบนพื้น ซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นสุนทรียภาพ

ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม back การกำจัดขยะมูลฝอย