ความเป็นมาของกลุ่มประหยัดพอเพียง
 

 

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2549 หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รวมกลุ่มกัน 19 คน เพื่อออมทรัพย์วันละบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นการจุดประกายและฝึกนิสัยในการออมเงิน แต่ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายว่าจะนำเงินไปทำอะไร  เมื่อออมเงินมาได้ระยะหนึ่ง และบรรณารักษ์ได้ไปเข้ารับการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ วปอ.  จึงได้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา เผยแพร่และพูดคุยกันในทุกวันพุธของสัปดาห์ ร่วมกันคิดหาแนวทางการลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นที่ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ของ ธกส. และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก กศน. อำเภอทุ่งสง ร่วมกับทางกลุ่มฯได้เข้าไปค้นคว้า ศึกษา จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร้านจำหน่ายน้ำยาเคมี ในเวบไซต์ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต แล้วได้ทดลองทำขึ้น 3 ชนิดคือ น้ำยาล้างจาน, น้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างห้องน้ำ ให้สมาชิกของกลุ่มฯใช้ เป็นการทดลองประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลดีมากทุกคนใช้แล้วรู้สึกประทับใจในประสิทธิภาพและราคา ต่อมามีผู้ใช้หอสมุดฯ เพื่อนร่วมงานในเทศบาล สนใจ จึงได้เผยแพร่วิธีการทำ และจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในราคาถูก โดยไม่ละทิ้งเป้าหมายเดิม คือ การลดรายจ่ายในครัวเรือน