การปลูกสมุนไพรในกระถาง เป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากพืชที่จะปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชพื้นบ้านของไทย จึงปลูกง่าย เลี้ยงง่าย แข็งแรง ไม่ค่อยมีปัญหาโรค และ แมลงรบกวน เพียงแต่ว่าเมื่อนำมาปลูกในกระถางจะทำให้พืชมีพื้นที่จำกัด ในการหากิน ทำให้ต้องมีการเตรียมดินที่ดีและมีการดูแลให้น้ำ ให้ปุ๋ยสม่ำเสมอ
          การให้ปุ๋ยบำรุงดิน ควรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยคอก ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี การให้ปุ๋ยหลังจากปลูกครั้งแรกแล้ว ทุกๆ 1 - 2 เดือน หรือสังเกตว่าพืชเริ่มไม่เจริญงอกงาม ให้ปุ๋ยโดยโรยปุ๋ยรอบโคนต้นพืช พืชสมุนไพรบางชนิดโดยเฉพาะพืชสวนครัว หากใช้น้ำล้างกับข้าว น้ำคาวปลารดจะเจริญงอกงามดีกะเพรา
กะเพราเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนซุย เป็นพืชที่ชอบแดด การปลูกใช้เมล็ด 3 - 4 เมล็ด โรยในกระถางขนาด 4 - 6 นิ้ว ที่เตรียมดินดีแล้ว แล้วใช้ดินกลบ รดน้ำให้ชุ่ม แล้วรดน้ำสม่ำเสมอหรือจะใช้กิ่งปักชำ
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

ขมิ้นชัน
ขมิ้นชันชอบดินอากาศร้อน และมีความชื้นสูง ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขัง วิธีปลูกใช้เหง้าแก่ตัดเป็นท่อน แต่ละท่อนมีตาประมาณ 1 - 2 ตา ฝังลงในดินลึก 5 ซม. ในกระถางที่มีความลึก ใบใหญ่ รดน้ำทุกวัน ตั้งทิ้งไว้ในที่มีแสงแดด
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วนแกลบเผา 1 ส่วน
     

ขิง
ขิงชอบดินร่วนซุย หรือดินเหนียวปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำได้ดี ขิงไม่ชอบน้ำขังแฉะ เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ขึ้นได้ดีในที่ที่มีแสงแดดรำไร การปลูกใช้เหง้า แก่หั่นเป็นท่อนๆ ยาวท่อนละ 2 นิ้ว ซึ่งมีตาประมาณ 2 - 3 ตา ฝังลงในดินลึก 4 - 5 ซม.ในกระถางที่มีความลึก ขนาดใหญ่ รดน้ำให้ชุ่มตั้งทิ้งไว้ในร่มรำไร รดน้ำใส่ปุ๋ยถึง ทุก 2 เดือน และโกยดินกลบต้นในเดือนที่ 2 และ 3 ขิงจะเจริญเติบโตดีขึ้น
ส่วนผสมของดินปลูก ดินเหนียว 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

เจตมูลเพลิงแดง
เจตมูลเพลิงแดง เป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกโดยการใช้ลำต้นหรือราก ชอบดินที่มีความชุ่มชื้น ปลูกได้ในดินทุกชนิด
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน
     

ช้าพลู
ช้าพลูเป็นพืชที่ปลูกง่าย ชอบดินชื่นแฉะ ปลูกโดยใช้ลำต้นที่มีข้อ 3 - 5 ข้อ ปักชำหรือ ใช้ไหลหรือต้นที่มีรากติดอยู่ปักชำในกระถางที่เตรียมดินไว้ รดน้ำให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอ ชอบแสงแดดพอสมควร
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

ตะไคร้
ตะไคร้เป็นพืชที่ปลูกง่าย ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ยกเว้นดินเหนียว การปลูกใช้ต้นและเหง้า 2 - 3 ต้น ตัดใบทิ้งให้เหลือต้นยาวประมาณ 15 - 20 ซม. ปักชำลงในกระถางใบใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -12นิ้ว ที่เตรียมดินไว้ ปักเอียงลงไปในดินลึก 5 ซม. รดน้ำให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอ ตั้งไว้ในที่ที่โดนแดด ใส่ปุ๋ยคอกเป็นครั้งคราว ไม่นามก็แตกกอใหญ่
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

ตำลึง
ตำลึงเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนซุย ชอบแสงแดด แตกยอดได้ดีในฤดูฝนขยายพันธุ์ใช้เมล็ดจากผลที่สุกและแก่เต็มที่เพาะเป็นต้นกล้า แต่นิยมปลูกโดยใช้เถาแก่ หรือเถาที่แตกยอดอ่อนใหม่ๆ มาปักชำในกระถางขนาดใหญ่ ที่มีความลึกที่เตรียมดินไว้ ต้องมีไม้ไผ่ซีก 3 - 4 อัน สูงท่วมหัวปักไว้แล้วมัดปลายเข้าด้วยกันไว้ให้ตำลึงเลื้อยพันรดน้ำสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเป็นครั้งคราว
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

เตยหอม
เตยหอมขึ้นดีในดินที่ชื้นแฉะ ยิ่งน้ำขังแฉะจะยิ่งแตกกอสวยงาม การปลูกในกระถางควรใช้กระถางขนาดใหญ่ เพราะเมื่อแตกกอจะโตเป็นกอใหญ่ เป็นพืชที่ขึ้นง่าย ปลูกโดยใช้หน่อที่เจริญเติบโตจากต้นแม่ที่บริเวณคอดิน หรือหน่อที่ติดกับลำต้นปักชำลงในกระถางที่เตรียมดินไว้ รดน้ำให้ชุ่มชื่น
ส่วนผสมของดินปลูก ดินเหนียว 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

ทองพันชั่ง
ทองพันช่างขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ชอบดินที่มีความชุ่มชื้น ปลูกโดยใช้กิ่งแก่ที่มีตาติดอยู่ 2 - 3 ข้อ ปลิดใบทิ้ง เพื่อนำไปปักชำให้กิ่งเอียงเล็กน้อย ในกระถาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว ที่เตรียมดินแล้ว รดน้ำให้ชุ่ม
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

บอระเพ็ด
บอระเพ็ดขึ้นได้ดีในดินทั่วไป แต่ชอบดินร่วนซุย ปลูกโดยตัดเถาแก่ยาวประมาณ 20 ซม. ชำลงในดินในกระถางขนาดใหญ่พอที่จะรองรับไม้และการเลื้อยพัน ให้เถาลึกลงในดินประมาณ 10 ซม. เอียงเล็กน้อย รดน้ำให้ชุ่มทันที ต้องมีใบไผ่ซักฝักไว้ให้เถาบอระเพ็ดเลื้อยพัน
ส่วนผสมของดินปลูก
ดิน 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

บัวบก
บัวบก การปลูกสามารถใช้ได้ทั้งหมดเมล็ดหรือไหล ที่มีรากติดรากติดอยู่ โดยนำไปชำในกระถางที่ไม่ลึก ปากกว้าง ที่เตรียมดินไว้ เป็นพืชที่ขึ้นง่าย ชอบความชื้นและต้องได้รับ แสงแดดพอสมควร
ส่วนผสมของดินปลูก ดินเหนียว 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     
พริก ปลูกด้วยเมล็ด โดยการเพาะเมล็ดในถุงปักชำประมาณ 1 เดือน แล้วจึงย้ายมาปลูกในกระถาง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ทุก 3 เดือน ดูแลแมลงศัตรูพืชด้วยน้ำคั้นจากเหง้าข่าสด 500 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง พริกจะใช้เวลาในการงอก 6-21 วัน ถ้าต้องการให้งอกเร็วให้รดด้วยน้ำผสมดินประสิว 0.2 เปอร์เซน
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก 2 ส่วน
     

เพชรสังฆาต
เพชรสังฆาตเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกง่าย เพียงหักเอาข้อไปปักชำในกระถาง ไม่นานก็เริ่มงอกงามและผลิใบหรือ เพาะพันธุ์โดยใช้เมล็ดไปเพาะกล้า แล้วแยกไปปลูกในกระถางขนาดใหญ่พอที่จะรองรับไม้ไผ่ผ่าซีกปักและการเลื้อยพัน
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

ไพล
ไพลชอบดินเหนียวปนทราย ที่มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบน้ำขังแฉะ ต้องการแสงแดดพอควร การปลูกใช้เหง้าฝังลงไปในดินลึก 3 - 5 ซม. ในกระถางใบใหญ่ที่มีความลึก ที่เตรียมดินไว้ เพื่อให้เหง้าเจริญเติบโตและแตกกอ ตั้งไว้ในที่มีแดดพอควร รดน้ำสม่ำเสมอ
ส่วนผสมของดินปลูก ดินเหนียว 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่ปลูกง่ายใช้เมล็ดปลูก ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด เตรียมดินในกระถาง แล้วโรยเมล็ดลงในกระถางขนาด 4 - 6 นิ้ว ใช้ดินกลบ รดน้ำให้ชุ่ม
ประมาณ 3 - 4 เดือน ก็สามารถเก็บมาใช้เป็นยาได้
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

มะระขี้นก
มะระขี้นกชอบดินร่วนซุย ชอบความชุ่มชื้น แต่น้ำไม่ขังแฉะ ชอบแสงแดดตลอดวัน การปลูกใช้เมล็ด 3 - 4 เมล็ดโรยในกระถางที่เตรียมดินไว้ โรยดินทับ รดน้ำให้ชุม แล้วคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำเช้าเย็น เมื่อต้นกล้างอกเลือกให้เหลือต้นที่แข็งแรงไว้ในกระถางละ 2 - 3 ต้น ใช้ไม้ไผ่ซีกสูงท่วมหัว 4 - 5 อันเสียบลงในกระถาง แล้วมัดปลายรวมด้วยกันไว้ให้มะระเลื้อยพันตั้งไว้ในที่มีแสงแดดตลอดวัน รดน้ำส่ำเสมอ หลังจาก 30 วันให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หลังจากนั้นอีกประมาณ 30 วันก็จะออกผล
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     
 
รางจืด
รางจืดเป็นพืชที่ปลูกง่าย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือใช้เถาแก่ปักชำในกระถางเวลาปลูกต้องใช้ไม้ไผ่ซีกสูงท่วมหัว 3 - 4 อันปักไว้ในกระถางเพื่อให้เลื้อยเกาะ รดน้ำสม่ำเสมอ
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

ว่านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้ ปลูกง่ายใช้หน่อที่แตกออกมาจากกอใหญ่ นำไปชำในกระถางใบใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -12นิ้ว ที่เตรียมดินไว้ ขึ้นได้ดีในดินทราย หรือ ดินปนทราย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบำรุง จะได้ต้นว่านที่อวบ ใหญ่ สวยงาม ต้องการน้ำมาก แต่ระบายน้ำที่ดี ถ้ามีน้ำขัง รากจะเน่า ชอบแดดรำไร
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

สะระแหน่
สะระแหน่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี เป็นพืชที่ชอบความชุ่มชื้น แต่ไม่แฉะ ไม่ชอบแดดจัดจนเกินไป ปลูกโดยการปักชำ ใช้ไหลหรือกิ่งแก่จากต้นเดิม หรือ กิ่งสดปักชำให้กิ่งเอนทาบกับดินในดินที่เตรียมไว้ กระถางที่ใช้ควรใช้กระถางปากกว้างที่ก้นไม่ลึก หรือจะปลูกในกระถางแขวนเป็นไม้ประดับ เนื่องจากสะระแหน่มีรากตื้น เป็นลำต้นเลื้อยไปตามดิน ควรปลูกในตอนเย็น รดน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้ในที่ร่ม รดน้ำเช้าเย็น ประมาณ 4 - 5 รากจะงอก ต้นจะตั้งตัวได้ ใบก็จะเริ่มแตกยอด จึงนำไปวางไว้ในที่แดดรำไร รดน้ำสม่ำเสมอ ยิ่งถ้าใช้น้ำคาวปลารดสะระแหน่จะยิ่งแตกยอดงาม
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน
     
เสลดพังพอนตัวเมีย เสลดพังพอนตัวเมียปลูกโดยใช้ลำต้นปักชำ เลือกกิ่งที่แก่ๆ ยาวกิ่งละประมาณ
1 - 2 คืบ ปักชำลงในกระถางที่เตรียมดินไว้ ดินมีความชื้นพอเหมาะ ไม่แฉะหรือแห้งจนเกินไป เป็นพืชที่ขยายพันธุ์และปลูกง่าย
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     
หนุมานประสานกาย หนุมานประสานกายขึ้นได้ดีในดินทุกประเภท ต้องการน้ำและความชื้น แต่ไม่ถึงกับน้ำขัง สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการชำ ตอนกิ่ง หรือเพาะเมล็ด เป็นพืชที่เลี้ยงง่าย สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
     

หญ้าหนวดแมว
หญ้าหนวดแมวเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือเอากิ่งปักชำ ชอบดินที่มีความชุ่มชื้น ปลูกได้ในดินทุกชนิด ไม่ชอบแดดจัด ใช้กระถางขนาด 10 - 12 นิ้ว
ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน


BACK