ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
๑. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
  ๑.๑  กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (ระดับประเทศ)
  ๑.๒  กิจกรรมแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
  ๑.๓  กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา(จัดสอนโดยครูต่างประเทศ)
๒. โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา
๓. โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง
๔. โครงการส่งเสริมความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ
๕. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๖. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
. โครงการเสริมทักษะทางสังคม
. โครงการบูรณาการสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๙. โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
๑๐. โครงการพัฒนาห้องสมุด
๑๑. โครงการ Christmas Day
๑๒. โครงการสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๓. โครงการคณิตคิดเร็ว
๑๔. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๕. โครงการสร้างคนดีเข้าวัดปฏิบัติธรรม
๑๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
๑๗. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
๑๘. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๙. โครงการปัจฉิมนิเทศ
๒๐. โครงการจัดประเพณีตรุษจีน
๒๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน)
๒๒. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๒๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
๒๔. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
๒๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตนักเรียน
  ๒๕.๑ กิจกรรมผักบุ้งตาหวาน
  ๒๕.๒ กิจกรรมแอโรบิค
  ๒๕.๓ กิจกรรมการละเล่นแบบไทย
  ๒๕.๔ กิจกรรมโยคะ/เบรนนิยม
  ๒๕.๕ กิจกรรมหนูเก่งนะ
๒๖. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและการสื่อสาร
  ๒๖.๑ กิจกรรมสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
  ๒๖.๒ กิจกรรมทักษะการระบายสี
  ๒๖.๓ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟัง
๒๗. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยามารยาท
  ๒๗.๑ กิจกรรมวันธรรมสวนะ
  ๒๗.๒ กิจกรรมหนูเป็นเด็กดี
  ๒๗.๓ กิจกรรมแถวสวยด้วยหนูน้อย
  ๒๗.๔ กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย
๒๘. โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่
  ๒๘.๑ กิจกรรมหนูน้อยคนใหม่
  ๒๘.๒ กิจกรรมบ๊าย บายขวดนม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ
  ๒๘.๓ กิจกรรมแก้ไขปัญหาเด็กปัสสาวะรดที่นอน
  ๒๘.๔ กิจกรรมหนูทาได้
  ๒๘.๕ กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนสมาธิสั้น
๒๙. โครงการผลิตภัณฑ์โรงเรียน
  ๒๙.๑ กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ (ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์)
๓๐. โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา
  ๐.๑ กิจกรรมหนังตะลุงหนูน้อย
๓๑. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๓๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
๓๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
  ๓๓.๑ การจัดการแข่งขันแบดมินตัน คัมปู ทุ่งสงโอเพ่น ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๕
  ๓๓.๒ การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจาปี ๒๕๕๖
  ๓๓.๓ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี ๒๕๕๖ (แข่งขันแบดมินตัน)
  ๓๓.๔ การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๕๖
๓๔. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  ๓๔.๑ กิจกรรมจัดส่งกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๐ ประจาปี ๒๕๕๕ SINGORA GAMES ๒๐๑๒ กิจกรรมเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ช่วงที่ ๑
  ๓๔.๒ กิจกรรมจัดส่งกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๐ ประจาปี ๒๕๕๕ นครพิษณุโลกเกมส์
๓๕. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
  ๓๕.๑ กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองทุ่งสงคัพ ประจาปี ๒๕๕๖
  ๓๕.๒ กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลต้านยาเสพติด ทุ่งสงเกมส์ ประจาปี ๒๕๕๖
๓๖. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย
  ๓๖.๑ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
  ๓๖.๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  ๓๖.๓ กิจกรรมลอยกระทง
  ๓๖.๔ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจปี ๒๕๕๖
  ๓๖.๕ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  ๓๖.๖ กิจกรรมจัดอบรมศาสนาพิธีกร
๓๗. โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์
  ๓๗.๑ กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช
  ๓๗.๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน น้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ
  ๑.๑ กิจกรรมประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการในลุ่มน้าสาขาแม่น้าตรัง
๒. โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงบารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณชน
  ๒.๑ โครงการขยายเขตประปา
  ๒.๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชน
  ๒.๓ โครงการก่อสร้างถนน/และท่อระบายน้า/ปรับปรุงผิวจราจร
  ๒.๔ โครงการก่อสร้างสะพาน
  ๒.๕ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่
  ๒.๖ โครงการปรับปรุงร้านค้าและอาคารเก็บอุปกรณ์สินค้าภายในสวนพฤกษาสิรินธร
  ๒.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า-ห้องส้วม อาคารโรงยิมส์เนเซี่ยมแบดมินตัน
  ๒.๘ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ๑ (๒ ชั้น) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
  ๒.๙ โครงการปรับปรุงศูนย์จักรกลเป็นอาคารเรียนชั่วคราว
  ๒.๑๐ โครงการปรับปรุงพื้นสนามเทนนิสข้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย
  ๒.๑๑ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  ๒.๑๒ โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพวัดท่าแพ
  ๒.๑๓ โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง
  ๒.๑๔ โครงการก่อสร้างหอสมุดประชาชนอาเภอทุ่งสง
  ๒.๑๕ โครงการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองใส้ไก่ ส่วนท้ายบรรจงคลองท่าแพ สวนพฤกษาสิรินธร
  ๒.๑๖ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าเลาหลังเทศบาลเมืองทุ่งสงจนถึงหัวสะพานเหล็ก
๓. โครงการตลาดสด/ร้านค้าน่าซื้อ
๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
  ๔.๑ กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้าตามจุดเสี่ยงภัยน้าท่วมในเขตเทศบาล
  ๔.๒ กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
๕. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะมูลฝอย (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย)
๖. โครงการผลิตแก๊สจากเศษอาหาร
๗. โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบาบัด น้าเสียชุมชน ระยะที่ ๒
๘. โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง
  ๑.๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอเภอทุ่งสง(เทศบาลขนมจีนหม้อยักษ์)
  ๑.๒ กิจกรรมงานประเพณีตรุษจีนเมืองทุ่งสง
๒. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (เพิ่มศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง)
๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง)
๔. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
  ๔.๑ โครงการเมืองสีขาว หัวใจสีเขียว กิจกรรม วัยรุ่น ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงยาเสพติด)
  ๔.๒ กิจกรรมกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดโรค
  ๔.๓ กิจกรรมคัดกรองโรคตาต้อหิน ต้อกระจกและสายตาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
  ๔.๔ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามเณร บรรพชา ภาคฤดูร้อน
  ๔.๕ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพหน่วยประสานงานมูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ทุ่งสง ประจาปี ๒๕๕๖
๕. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๖. โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม
๗. โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (จ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง)
๘. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาปี ๒๕๕๖
๙. โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุว อปพร)
๑๐. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการ ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
  ๑.๑ โครงการ การอบรมหลักสูตร สิทธิที่ผู้ประกันตน จะได้รับจากประกันสังคม
  ๑.๒ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี ๒๕๕๖
  ๑.๓ กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง
  ๑.๔ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นาชุมชน สมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๓. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
๔. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง
๖. โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
๗. โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๘. โครงการพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
  ๘.๑ กิจกรรมจัดพิธีบวงสรวงพระพรหมและพัฒนาทาความสะอาดบริเวณสานักงาน
  ๘.๒ กิจกรรมจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช) และดูแลบารุงรักษาต้นไม้
  ๘.๓ กิจกรรมปลูกป่าคืนแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
๙. โครงการจัดงานวันเทศบาล
๑๐. โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่๑/๒๕๕๖