http://www.tungsong.com

 

 

 

เอกสารประกอบกิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียน

  

รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียน

  

เอกสารบรรยายความรู้เกี่ยวกับโลกร้อน

  

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงเรียน

  

แบบรวบรวมข้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อนำมาจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงเรียนอย่าอย่างง่าย)
เอกสารประกอบกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ   แกนนำครูจาก 6 โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ภาพรวม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมที่  2   กิจกรรมการฝึกอบรมครูจาก 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อการเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ภาพรวมการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำระดับโลก  ระดับประเทศ  ระดับท้องถิ่น ระดับโรงเรียนและตัวอย่างปฏิบัติการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
คลี่ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง
สไลด์ จากคุณสมชาย จริยเจริญ
ตารางคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับโรงเรียน