http://www.tungsong.com

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน | โครงการทะเบียนต้นไม้ในเขตเมือง

 

ชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ผู้ประสานงาน นางอัจฉรา  แผ่นทอง โทร๐๘๙-๖๔๕๕๘๒๐

 
๑. ชื่อโครงการ   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
๒. หลักการและเหตุผล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่เมืองทุ่งสง “เมืองคาร์บอนต่ำ”และได้เข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทยกับองค์กรก๊าซเรือนกระจก ในการดำเนินการประหยัดพลังงานไปแล้วในปี พ.. ๒๕๕๕ เพื่อให้การดำเนินการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อน  แก่บุคลากรภายในองค์กร จนได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ กองช่าง ซึ่งรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารทุกหลังของเทศบาลฯ รวมจำนวน ๕๑มิเตอร์จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงขึ้น

๓. วัตถุประสงค์  

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน และสร้างความตระหนักพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557)

๕.  เป้าหมาย

การใช้ไฟฟ้าในอาคารของเทศบาลเมืองทุ่งสงลดลง๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีพ.. ๒๕๕๖ หรือปีละไม่ต่ำกว่า  ๑๐๐,๙๖๙.๒๖ หน่วย(kWh) คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๕๖,๕๔๒.๗๘กิโลกรัมคาร์บอน

๖.   กิจกรรม วิธีการดำเนินงานและแผนงาน

ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ปี2556

ปี2557

 

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

๑.     รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปี ๕๕-๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.กฤษณา

กิตติพัฒนศักดิ์

๒.     ประชุมคณะทำงานร่วมจากทุกกอง  เพื่อเสนอผลการใช้ไฟฟ้าและสรุปบทเรียนจากการประหยัดพลังงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการ  กระบวนการทำงาน  วางแผนการดำเนินการ และตั้งเป้าหมายในการประหยัดพลังงานของปีต่อไปในทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอัจฉรา 

แผ่นทอง

๓.     แต่งตั้งบุคลากรจากทุกกองเป็นคณะกรรมการ และส่งหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆในสำนักงานเทศบาลเพื่อดำเนินการตามมาตรการในการประหยัดพลังงานในสำนักงานตามที่ได้มีมติร่วมกันในข้อ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.     จัดทำคู่มือการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.     จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการกอง กับนายกเทศมนตรี   ลดใช้พลังงานไฟฟ้า 10%  ในสำนักงานและพื้นที่รับผิดชอบ ของกองต่าง ๆ จำนวน 8 กอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.     ออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลและจัดตั้งทีมสายตรวจพลังงาน เพื่อทำการกระตุ้นและประเมินผลการให้ความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปิยะนาถ 

กลิ่นภักดี

๗.     ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร และเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ในทุกหน่วยงานลงบันทึกในฐานข้อมูลในโปรแกรม excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.กฤกษณา

กิตติพัฒนศักดิ์

๘.     สรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ  เสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเดือนละ ๑ ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙.     จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 แก่เทศบาลเมืองทุ่งสง และโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอัจฉรา  แผ่นทอง

๗.      ผู้รับผิดชอบโครงการ

·       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๔๑๑๕๒๒, ๐๘๙-๖๔๕๕๘๒๐

·       คณะทำงานตัวชี้วัดอาเซียน ด้านอากาศ

๘.      งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น   22,000 บาท ดังนี้

·  ค่า เป็นเงิน 10,000 บาท

·  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ขนาดกว้าง 520x240 ซ.ม. เป็นเงิน 7,000 บาท

·  ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับจัดป้ายนิเทศ  เอกสาร รายงาน และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เป็นเงิน 5,000 บาท

โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

 ๙.      สถานที่ดำเนินการ

อาคารและพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ตัวชี้วัด และการประเมินผล

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด

การประเมินผล

๑.    สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารของเทศบาลเมืองทุ่งสงลดลง ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

สำรวจใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าว่ามีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน

๒.    บุคลากรในหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและเกิดจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานได้อย่างคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้น

ทุกกอง/ฝ่ายมีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง

สำรวจใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าแยกรายมิเตอร์ของแต่ละกอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบว่ามีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน

๑๑.  ผู้ประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการตามคำสั่ง