- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2562
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563
  
 * ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 2563
    * โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(
PMQA)
    * โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรมกฏหมายระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)

    * งานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 2563
    * การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 2563
    * การประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2563