- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร2562

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563
  
 * ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 2563
    *
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
    * โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(กิจกรรมการอบรมกฎหมายระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)

    * การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ2563

    * การประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง2563

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
  
 * ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 2564
    *
ประกาศเจตจำนงในการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
    * กิจกรรมชาวเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมใจหยุดคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)

    * กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พ.ศ.2564