ปี 2563
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ปี 2564
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ประกาศ กถ.ที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี