ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553

3.1 ประมาณการรายรับ

3.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา

- แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

- แผนงานเคหะและชุมชน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านเศรษฐกิจ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- แผนงานการเกษตร

- แผนงานการพาณิชย์

ด้านการดำเนินการอื่น ๆ

- แผนงานงบกลาง

3.3 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

1. งบกลาง

2. สำนักปลัดเทศบาล

3. กองคลัง

4. กองวิชาการและแผนงาน

5. กองการศึกษา

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. กองสวัสดิการสังคม

8. กองช่างสุขาภิบาล

9. กองช่าง

ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------