http://www.tungsong.com

     
ส่วนที่ 1   คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ส่วนที่ 2   เทศบัญญัติ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ส่วนที่ 3   รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2552
3.1   ประมาณการรายรับ
3.2   รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
      ด้านบริหารงานทั่วไป
         - แผนงานบริหารงานทั่วไป
         - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
      ด้านบริการชุมชนและสังคม
         - แผนงานการศึกษา
         - แผนงานสาธารณสุข
         - แผนงานสังคมสงเคราะห์
         - แผนงานเคหะและชุมชน
         - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
      ด้านเศรษฐกิจ
         - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
         - แผนงานการเกษตร
         - แผนงานการพาณิชย์
      ด้านการดำเนินการอื่น ๆ 
         - แผนงานงบกลาง
3.3   รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
      1. งบกลาง
      2. สำนักปลัดเทศบาล
      3. กองคลัง
      4. กองวิชาการและแผนงาน
      5. กองการศึกษา
      6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      7. กองสวัสดิการสังคม
      8. กองช่างสุขาภิบาล
      9. กองช่าง
ส่วนที่ 4   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552