www.tungsong.com

3. ท่าถ้ำผาปล่อง

รูปประกอบ 1 รูปประกอบ 2 รูปประกอบ 3

(เข่าและศอกไม่งอตลอดการทำ)
   ยืนตัวตรง  กางขาเท่าความกว้างของไหลหรือมากกว่าเล็กน้อยโดยประมาณ
   หงายมือกำตะบองไว้ด้านหลัง  โดยให้ระยะห่างของมือกว้างกว่าระยะห่างของขาที่ยืนเล็กน้อย  แขนเหยียดตรง(รูปประกอบ 1)
   ค่อย ๆ ก้มตัวลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่งอเข่า  จากนั้นมองลอดหว่างขาก่อนเชิดหน้าขึ้น(รูปประกอบ 2)
   เงยหน้าขึ้นจนสุดแล้วค้างไว้  วาดตะบองขึ้นเหนือศีรษะ  แขนเหยียดตรง  พยายามบังคับให้คางขนานกับพื้น  จนรู้สึกตึงที่บริเวณท้องคางแล้วค้างไว้  วาดตะบองลงให้มากอยู่ระหว่างก้นกับต้นขา  โดยที่แขนเหยียดตรง(รูปประกอบ 3)
   ยกตะบองขึ้น-ลง 10 ครั้ง(ขณะที่ยังก้มตัวและเงยคางอยู่) จากนั้นกลับมายืนตัวตรงในท่าหงายมือกำตะบองไว้ด้านหลัง
   ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 3 ถึงข้อ 5 อีก 3-5 ครั้ง

4. ท่า 180 องศา

รูปประกอบ 1 รูปประกอบ 2 รูปประกอบ 3

(เข่าและศอกไม่งอ  เท้าไม่ยก  และแขนตรึงแนบตะบองตลอดการทำ)
   ยืนตัวตรง  กางขาเพียงเล็กน้อย  พาดตะบองไว้บนบ่าทั้งสองข้าง  การงแขนให้เหยียดตรงแนบกับตะบองไว้ตลอดเวลา(รูปประกอบ 1)
   บิดตัววาดปลายตะบองจากซ้ายไปขวา  พยายามให้มุมของการบิดตัวจากซ้ายไปขวาได้ 180 องศา  ในระหว่างการบิดตัวให้ตามองดูปลายตะบองซ้าย(ห้ามเลื่อนมือ)  ไม่บิดเท้าตาม  ไม่งอเข่า  จากนั้นบิดตัววาดปลายตะบองซ้ายกลับไปทางซ้าย(รูปประกอบ 2)
   บิดตัววาดปลายตะบองขวาไปทางซ้าย  พยายามให้มุมของการบิดตัวจากขวาไปซ้ายได้ 180 องศา  ในระหว่างการบิดตัวให้ตามองดูปลายตะบองขวา(ห้ามเลื่อนมือ)  ไม่บิดเท้าตาม  ไม่งอเข่า  จากนั้นบิดตัววาดปลายตะบองขวากลับไปทางขวา(รูปประกอบ 3)
   บิดตัววาดปลายตะบองสลับทางซ้ายและทางขวา(ตามที่อธิบายในข้อ 2 และข้อ 3)

 

ก่อนหน้า

หน้าถัดไป

 

ที่มา : เอกสารแจกฟรี ชีวจิต ฉบับ 16 เม.ย. 51
เรียบเรียงโดย
:
อังคณา   ทองพูล