หัตถกรรมไม้ไผ่ งานหัตถกรรมไม้ไผ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกอย่างหนึ่งของชาวนครศรีธรรมราชแสดงให้เห็นได้จากผลิตภัณฑ์ซึ่งยังคงปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ ลวดลายจักสานตระการตาจากไม้ไผ่ล้วนเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ และฝีมือเชิงช่างชั้นครูในอดีตหลายยุคหลายสมัย ผ่านการถ่ายทอดสืบสาน และวิวัฒนาการไม่ขาดสาย ผลงานเหล่านี้จึงสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและสังคมชาวนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี