โครงการปี 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565

 
เดือนตุลาคม 2564

- ิจกรรมงานแถลงข่าวหัวข้อ "ร่วมเดินหน้าสร้างเมืองทุ่งสง"

- กิจกรรมจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระปิยะมหาราช)

- โครงการจ้างเหมายามรักษาการร์สถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

- โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

- กิจกรรมการล้างถนนบริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

- ิจกรรมการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ณ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

- โครงการจ้างเหมากวาดขยะในเขตเทศบาล

- โครงการจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน(รายบุคคล) ยามรักษาการณ์ตลาดสด ตลาดต้นยาง

- โครงการบริการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฟิตเนสผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง

- ข้อมูลสารสนเทศสำนักปลัดเทศบาล

จาก 3