นายศุภศักดิ์  รักเล่ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   

 

นางสาวกนกวรรณ  ปรีชารัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางจตุพร  แก้วเนิน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

   

 

นางเกษร  อุดมศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวเสาวลักษณ์  อินทรสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   

นายธีรพงศ์  รัตนถาวร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาภรณ์ มิตรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   

นายประเพียร  สมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ

นายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

   

นางอรอุมา  ทองปัสโน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางแดนทิพย์  สุชาติพงศ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

   

นายอนุรักษ์  อโนทัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวรากร  ธนาวุฒิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

   

นางสางอัจฉรา  ชุมเทพ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายภูดิศ  สุวรรณวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป

   

นายปี่  ลาวเพชร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายพูนศักดิ์  เกิดบัวทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

   

นายพงษ์ศักดิ์  ทองเนื้ออ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์  กิ่งจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป

   

นางสุกัญญา  ศิริมี
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอนินทิยา  บุญอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป

   

นายปัญญา  หอมเกตุ
ลูกจ้างโครงการ

นางสาวกชษกร แก้วคุ้มภัย
ลูกจ้างโครงการ

   

นายพงศ์สวัสดิ์  พรหมวิเศษ
ลูกจ้างโครงการ

นางวรรณา  คงบ้านควน
ลูกจ้างโครงการ