โครงการต่างๆ

 

นายศุภศักดิ์  รักเล่ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน

 

 

 

ดูภาพทั้งหมด...

โครงการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 

 

ดูภาพทั้งหมด...

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มจังหวัด

   

 

ดูภาพทั้งหมด...

โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 

 

ดูภาพทั้งหมด...

โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

ดูภาพทั้งหมด...

โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัด

 

 

ดูภาพทั้งหมด...

 

:: ผู้ดูแลเพจ :: rthongkomdee@gmail.com :: รัตนาวดี ใยทอง