- ถอดบทเรียน โครงการพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- รายงานผลการประชุม "โครงการประชุมประชาคมชุมชน ครั้งที่ 1/2563"
- หนังสือเชิญประชุมประชาคมชุมชนครั้งที่ 1/2563
- รายงานผลการดำเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2562
- การถอดบทเรียนโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- สรุปผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน จากการสื่อสารข้อเสนอจากประชาชนสู่เวทีสภาชุมชนเมืองทุ่งสง
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชนเมืองทุ่งสง