www.tungsong.com

 
  แผนที่ลุ่มน้ำ    (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8)
  สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง   (นายนราพงษ์ บุญช่วย วิศวกรโยธาชำนาญการ  ส่วนวิชาการ สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8)
 
                          
  การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ลุ่มน้ำตรังอย่างบูรณาการ 4 ฝ่าย (เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำตรัง)
  รวมข้อมูลแผนงานโครงการ (รวบรวมโดย กองวิชาการ เทศบาลเมืองทุ่งสง)

1. การจัดการพื้นที่ต้นน้ำ

2. การกำหนดผังการใช้ที่ดินและพื้นที่รับน้ำ

3. การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม และโครงข่ายน้ำ

4. การดูแลรักษาคุณภาพน้ำ และการจัดการน้ำ

5. การบริหารจัดการลุ่มน้ำ : ระบบข้อมูล การจัดองค์กร แผนและงบประมาณ

  รายงานสรุปแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ (กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  ผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
  แผนผังกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554 (คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.))
  ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำตรัง ด้วยภาพจากดาวเทียม HJ-1A(SMMS) (เปรียบเทียบระหว่างวันที่ 20 พ.ค. 53 และ 8 ก.พ. 55)
  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำตรัง ด้วยภาพจากดาวเทียม HJ-1A(SMMS) (5 มกราคม 2555)
  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำตรัง ด้วยภาพจากดาวเทียม HJ-1A(SMMS) (17 มกราคม 2555)
 

14-12-55 ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุมพร้อมกำหนดการ

22-02-55 ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุมพร้อมกำหนดการ (เทศบาลนครตรัง)

 

27-02-55 ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุมพร้อมกำหนดการ (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้)
บันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง

เอกสาร สรุปการสัมมนา "การจัดการน้ำแบบบูรณาการใจลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง"

17 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 เอกสารประกอบการสัมนา

- คำกล่าวต้อนรับนายอำเภอ

- คำกล่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัด

- คำกล่าวรายงาน นายมณภัทร

- คำกล่าวรายงานรองปลัดกระทรวง

สไลด์ประกอบการสัมมนา

- นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย โดย นายสุรพล ปัตตานี (รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

- ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง

ชมภาพกิจกรรมการประชุม

เอกสาร สรุปการสัมมนา "การจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง"
29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

   เอกสารประกอบการสัมนา      
   ผลการเสวนากลุ่มย่อย     
   แนวทางการจัดการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรังอย่างยั่งยืน  โดย  ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
  โอกาสและข้อจำกัดในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ  โดย  คุณศยามล ไกยูรวงศ์
 


เอกสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อำเภอทุ่งสงแบบบูรณาการ
(กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง)