โครงการ  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ระยะที่ 2
ด้านการบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง  เรื่อง  บุคลิกภาพในการบริการ
ด้านการบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง  เรื่อง  มาตราฐานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล