คำนำ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๒. วัตถุประสงของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑.๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองทุ่งสง

๒.๑. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข

๒.๒. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล

๒.๓. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง   

บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

๓.๒. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

๓.๓. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แบบ ยท.๐๑)

๓.๔. แผนที่ยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.๐๒) 

บทที่ ๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.๐๓) 

๔.๒. รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.๐๔) 

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๕.๑ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

๕.๒. ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

 

อ่านย้อนหลัง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี 2559-2563)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี 2556-2560)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี 2547-2550)