http://www.tungsong.com

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
- ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
- รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- รับโอนพนักงานครูเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
- รับโอนพนักงานครูเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566)
- เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร
- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565
- การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565