http://www.tungsong.com

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
2559 2560 2561 2562 2563    
- ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การใช้เครื่องสแกนนิ้วมือแสดงการมาปฏิบัติราชการ
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง(RDF)
- ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง(RDF)
- ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง(RDF)
- ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง(RDF)
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง(RDF)