http://www.tungsong.com

 
  เกี่ยวกับเรา
  ประวัติความเป็นมา
  บุคลากร
  โครงสร้างงาน
  บริการของห้องสมุด
  ระเบียบการใช้ห้องสมุด
  การจัดห้องสมุดและสิ่งพิมพ์
  ชมภาพบรรยากาศ
   
 

 

 
   
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 บริเวณศูนย์สุขภาพ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
   
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 บริเวณศูนย์สุขภาพ หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
   
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี  ๒๕๕๗   คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
   
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 บริเวณศูนย์สุขภาพ หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
   
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต "ยุวบรรณารักษ์" วันที่ 19  กรกฎาคม 2556 จำนวน 40 คน
   
โครงการฟูมฟักรักการอ่าน โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2554 จำนวน 400 คน
   
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 บริเวณศูนย์สุขภาพ หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
   
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดโครงการศึกษาดูงาน ของหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
   
สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัว เติมความสุขให้แก่เด็ก ด้วยเสียงเล่านิทานและอ่านหนังสือในอ้อมกอดอันอบอุ่นของพ่อแม่ ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก Book Start
   

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับบริจาคหนังสือ

หนังสือที่บริจาคให้หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคัดเลือก เก็บรักษา ให้บริการหรือจะบริจาคต่อให้ห้องสมุดหรือหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความต้องการตามเหตุอันควรต่อไป

หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

  สำนักหอสมุดแห่งชาติTK Park อุทยานการเรียนรู้ราชกิจจานุเบกษากระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรวัฒนธรรมการอ่านe-museum  
       
      
     

Update ล่าสุดเมื่อ : 13 มกราคม 2559
จัดทำโดย : สุภาพร สินไชย