เมล็ด คือส่วนที่เจริญมาจากไข่ หลังจากได้รับการปฏิสนธิแล้ว ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ
        เปลือกเมล็ด (seed coat)
         อาหารสะสม (endosperm) เป็นเนื้อเยื่อที่เก็บสะสมอาหาร อยู่นอกเอมบริโอแต่พืชบางชนิดไม่ปรากฏให้เห็น
         ต้นอ่อน (embryo) ประกอบด้วย
        - ใบเลี้ยง (cotyledon) คือ ใบแรกของพืช
        - ลำต้นเหนือใบเลี้ยง (epicotyl) เป็นส่วนที่จะเจริญเป็นยอด
        - ลำต้นใต้ใบเลี้ยง (hypocotyl) เป็นส่วนที่จะเจริญเติบโตเป็นลำต้น
        - รากแรกเกิด (radicle) คือ รากแรกของพืช[ ลำต้น ] [ ใบ ] [ ดอก ] [ ผล ] [ เมล็ด ]

BACK