http://www.tungsong.com

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์"

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2559

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44"นครสวรรค์เกมส์"

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2559

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2558

ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศการวันขึ้นปีใหม่อย่างมีสติ และไม่ประมาท ตามมาตรการ 10 รสขม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะโดยเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพเทศบาลเมืองทุ่งสง

จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนถนนกิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 "สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559"

แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกและการจอดรถบนไหล่ทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวทุ่งสง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

จัดโครงการ "อาหารปลอดภัย ใส่ใจผุ้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ขอความร่วมมือป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและเฝ้าระวังอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง

รณรงค์ลอดกระทงปลอดแอลกอฮอล์ อบายมุข

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการให้เงินอุดหนุนแก่กลุ่มเยาวชนแกนนำในการจัดทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น2

สรุป รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิญชวนพสกนิกรชาวทุ่งสง ลงทะเบียนชาวทุ่งสง ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2558

แจ้งเตือนอันตรายจากภาวะหมอกควันไฟจากประเทศอินโดนีเซีย

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558

เชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง

ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงกองทุนของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระปิยมหาราช”

แจ้งแผนการปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักในชุมชนทั้ง 20 ชุมชน

แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันผลกระทบจากหมอกควันไฟ

เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการแข่งขันวิทยุการบินฯ  มินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี  2558

เทศบาลเมืองทุ่งสงคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงหน้าฝน

ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน  ประจำปี  2558

แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

แจ้งประชาสัมพันธ์โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมงานวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๘

ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอล“กฟภ” (PEA)  ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๑๑  ประจำปี  ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ  รวมใจภักดิ์  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจำปี  2558

ขอเชิญร่วมประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 "ภุมรี พลังสตรี..พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ความรู้ และการป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ "ไวรัสเมอร์ส"

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนในการแข่งขันวิ่งลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง(เครื่องพ่นหมอกควัน)

กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี 2558

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ขอแสดงความยินดีกับเหรียญรางวัลแห่งความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  44  “แร่นองเกมส์”

เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  และสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง  จัดทำโครงการนครปลอดภัยทุกวัน  ทุกวัย  สวมหมวกนิรภัย  100%

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  ประจำปี  2558 “โครงการชุมชนน่าอยู่  ชุมชนสุขภาวะ โดยเครือข่ายอนุรักษ์คลอง”

แจ้งประชาสัมพันธ์วิธีการและข้อควรปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงสารพิษในอาหารที่จะเข้าสู่ร่างกาย
ขอเชิญร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 "หนุนกฎหมายใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย"
กำหนดแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558
เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคหัดเยอรมันแก่เด็ก...ฟรี
ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลวิสาขบูชาโลก"
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนต้อนรับเปิดเทอม
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2558
จัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการและรณรงค์โรคไข้เลือดออก
ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ร่วมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาสงกรานต์ งานบุญเดือนห้า เปิดฟ้าเมืองทุ่งสง
แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขอเชิญประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม
ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "นครศรีฯ - ช้างซีเล็คทูน่า" เอวีซีบีชทัวร์ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนธรรมสู่อาเซียน"
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม "ล้างทำความสะอาดส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์ พร้อมกันทั่วประเทศ"
ระเบียบเทศบาลเมืองทุ่งสง ว่าด้วยการประกวดทำน้ำแกงขนมจีน งานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ประจำปี 2558
ระเบียบเทศบาลเมืองทุ่งสง ว่าด้วยการแข่งขันกินขนมจีน งานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ประจำปี 2558
แจ้งประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบในการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต Channel 3 Power Team
แจ้งประกาศรับสมัครประกวดทำน้ำแกงขนมจีนงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนธรรมสู่อาเซียน ประจำปี 2558
รณรงค์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก
กำหนดแผนการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนกรรมสู่อาเซียน ประจำปี 2558 "กินฟรีขนมจีน 2,887 กิโล"
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"
เทศบาลเมืองทุ่งสง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ขอเชิญคอนเสิร์ต Channel 3 Power Team Concert
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนธรรมสู่อาเซียน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ขอความร่วมมือจัดระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนสายตะวันออกวัดชัยชุมพล(สายเก่า)
ขอเชิญชวนผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น สมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2558
แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แจ้งเตือนระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็จประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบ 40 ปี
เทศบาลเมืองทุ่งสงให้บริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยักฟรี ในโครงการ "รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรณษา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนชั้นปฐมวัย และอนุบาลโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2558
<spa