ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่5) พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ.2562
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2561
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่2)
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่3)พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่2)พ.ศ.2553
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่14)พ.ศ.2558
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่8)พ.ศ.2556
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.2562
 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ.2521ถึงพ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องท่สำหรับปี พ.ศ.2561
 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำ พ.ศ.2521ถึงพ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ.2475
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2562
 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่16)พ.ศ.2562
 พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542(ฉบับที่2)
 พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9) พ.ศ.2560
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่5)พ.ศ.2561
 พรบ.เทศบาล(ฉบับที่14)พ.ศ.2562
 พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535
 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(ฉบับที่ 2)
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่นพ.ศ.2560
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2564 เทศบาลเมืองทุ่งสง
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... และร่างประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมื้องและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลรวมกัน เพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
 การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคฒ พ.ศ.2556
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง
 หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร 4
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.2554
 การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน
 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2553