แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2564 เทศบาลเมืองทุ่งสง
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... และร่างประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมื้องและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลรวมกัน เพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
 การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคฒ พ.ศ.2556
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง
 หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร 4
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.2554
 การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน
 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2553