สารบัญ

 

 

ส่วนที่ 1

1.1.   บทนำ

 

1.2    วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 

1.3.   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 

1.4    ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2554

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2554 หน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในเขตเทศบาล

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี และนำไปจัดทำแผนการดำเนินงาประจำปี พ.ศ.2554

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

 

แนวทางที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

แนวทางพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ

 

แนวทางที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล

 

แนวทางที่ 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

แนวทางพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตรกรรมสมัยใหม่

 

แนวทางพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

 

แนวทางที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน

 

แนวทางที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน

 

แนวทางที่ 9  พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

 

แนวทางที่ 10 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

แนวทางที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

 

แนวทางที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ ขนส่งที่ทันสมัย  ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 7  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

นวทางที่ 8  จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

 

แนวทางที่ 9  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

 

แนวทางที่ 11  รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

แนวทางการพัฒนา ที่ 2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยง

 

แนวทางที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 6  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

 

แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำงานเฉพาะด้านและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์

 

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน

 

แนวทางที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

 

แนวทางที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม

 

แนวทางที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

 

แนวทางที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

 

แนวทางที่ 8  ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในเขตเทศบาล

  แนวทางที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ ขนส่งที่ทันสมัย ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

 

แนวทางที่ 8  จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

แนวทางที่ 5  จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม