* การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 , 2563

* การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   2562

   - โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสิรมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี

   - มาตราการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

   2563
    - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  
- มาตราการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563