- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2562
- โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสิรมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- มาตราการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน