* การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 , 2563, 2564

* การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   2562

   - โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสิรมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี

   - มาตราการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

   2563
    - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  
- มาตราการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

   2564
    - มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564

  
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองทุ่งสง

   - การดำเนินการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทุ่งสง

   - การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี

   - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างคุณธรรมจริยธรรม

   - โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต พ.ศ.2564 กิจกรรม A2 การเฝ้าระวังการทุจริต

   - กิจกรรมชาวเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมใจหยุดคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)
   - โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฏหมายในการปฏิบัติงานของ อปท.