- แบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ของหน่วยตรวจสอบภายใน

- แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช