http://www.tungsong.com

กฎหมาย ระเบียบ

ข้อมูลเทศบาลเมืองทุ่งสง แบบฟอร์มคำร้องขอบริการ
 
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
กองคลัง

แบบคำร้องทั่วไป

คำร้องขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

แบบแจ้งการขออนุญาตฆ่าสัตว์

คำร้องแจ้งบ้านว่าง เลิกให้เช่า หรือเลิกทำการค้า

 
สำนักปลัด

งานทะเบียนราษฏร

คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

ใบรับแจ้งการตาย

ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน

ใบแจ้งการย้ายออก

 
กองช่าง

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

บันทึกประกอบการตรวจแบบ

 
กองสาธารณสุข

คำร้องขออนุญาตปิดป้ายโฆษณา

คำขอรับใบอนุญาต

คำร้องขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (พื้นที่อนุโลม)

ขออนุญาตใช้เมรุฌาปนกิจศพ

คำร้องขอรับบริการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

คำขอรับใบอนุญาต

คำร้องทั่วไป

 

ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โทร. 075-411342-3 ต่อ 105