http://www.tungsong.com

กฎหมาย ระเบียบ

ข้อมูลเทศบาลเมืองทุ่งสง แบบฟอร์มคำร้องขอบริการ

โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองทุ่งสง พ.ศ.2560

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2553

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2550

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2554

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

 
คู่มือต่างๆ

คู่มือประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

คู่มือการบริหารและปฏิบัติงานการวางผังเมืองรวมสำหรับ อปท.

คู่มือตอบข้อหารือในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คู่มือการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง(ติดต่อรับ password จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมุลข่าวสารเทศบาลเมืองทุ่งสง)

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(แก้ไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522(แก้ไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ.เกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พ.ร..ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 

 

ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โทร. 075-411342-3 ต่อ 105