http://www.tungsong.com

 

หน้าแรก

แผนการดำเนินงาน
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
   
1.  ประชุมระดมความคิด ของคณะทำงาน วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/กำหนดแนวทางแก้ไข พิจารณาทางเลือกในการดำเนินการแก้ไขปัญหา วางแผนจัดทำโครงการ  และมอบหมายความรับผิดชอบ มกราคม 2550
   
2. จัดทำสื่อ ต่าง ๆ มกราคม 2550

- ใบสมัคร จำนวน 300 ชุด

 
- แผ่นพับความรู้ จำนวน 300 ชุด  
- เอกสารเผยแพร่ความรู้  จำนวน 300 ชุด  
- สติกเกอร์ ติดหน้าบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 ชุด  
- แผ่นป้ายความรู้ (พิมพ์ไวนิล) ขนาด .80x2.00 เมตร จำนวน 3 แผ่น  
- แผ่นป้ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (พิมพ์ไวนิล) จำนวน 6 ชุด  
   
3. เชิญชวนครัวเรือนในชุมชนนำร่อง 6 ชุมชน รวม 916 ครัวเรือน (เป้าหมาย 229 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการจริง 242 ครัวเรือน คิดเป็น 26.5 ของครัวเรือนทั้งหมด มกราคม 2550

ชุมชนเขาปรีดี                      192  ครัวเรือน

 
ชุมชนเปรมประชา                225  ครัวเรือน  
ชุมชนหลังโรงพยาบาล        125  ครัวเรือน  
ชุมชนท่าแพใต้                     119  ครัวเรือน  
ชุมชนตลาดใน                      135  ครัวเรือน  
ชุมชนหัวสะพานเหล็ก           120  ครัวเรือน  
   
4. จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ และทะเบียนพลังงานของครอบครัวผู้เข้าร่วมทั้งหมด 242 ครัวเรือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2550
   
5. สอบทานรายละเอียดใบสมัคร สัมภาษณ์การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมแจกสติกเกอร์ เอกสาร และหลอดคอมเพคฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 11 วัตต์ แก่ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ กุมภาพันธ์-เมษายน 2550
   
6. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินจากประธานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีรองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการ มิถุนายน 2550
   
7. ติดตามผล แก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงาน มกราคม -ธันวาคม 2550
   
8. จัดหารางวัลคือจักรยาน จำนวน 3 คัน ราคา 5,000, 3,000 และ 2,000 ตามลำดับ กรกฎาคม - กันยายน 2550
   
9. ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล มกราคม 2550
   
10. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551