อุปกรณ์เครื่องมือ

อุปกรณ์เครื่องมือ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการเตรียมวัสดุก่อนสาน ประกอบด้วย

    1.ที่สำหรับคัดขนาดความยาวของกระจูด ที่สำหรับผึ่งหรือตากกระจูด คือ ลานบ้าน หรือที่โล่งเตียน

    2.ที่รองทิ่มหรือทุบกระจูด คือ แท่งไม้ขนาดประมาณ 35 C 200 เซนติเมตร ใช้เป็น สากปลายตัดสำหรับทิ่มหรือทุบกระจูด

    3.ลูกกลิ้งทรงกระบอกคล้ายครกตำข้าวใช้กลิ้งทับต้นกระจูด

    4.ภาชนะสำหรับใช้ในการย้อมสี

    5.กรรไกร หรือมีดตัดหนวดเสื่อใช้เมื่อสานเสร็จ และจักรเย็บผ้า ใช้เย็บรอยต่อของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เช่น เสื่อ พับ และกระเป๋าถือแบบต่าง ๆ เป็นต้น


แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ

ขั้นตอนการผลิต