www.tungsong.com
ด้านกายภาพ   ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา   วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

      

เมืองผลไม้ดก  น้ำตกสวย  รวยนักการเมือง  ฟูเฟื่องประชาธิปไตย


ข้อมูลตำบล : พรหมโลก / บ้านเกาะ / อินคีรี / ทอนหงส์ / นาเรียง