www.tungsong.com
สนับสนุนข้อมูล โดยอำเภอพิปูน เบญจศรัทธา เจ้าฟ้าปราณี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อนหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด
 

             การคมนาคมส่วนมากจะพัฒนาถนน สะพานสายหลัก ผลการพัฒนาอยู่ในขั้นสมบูรณ์ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนถนนเชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้าน สามารถดำเนินการไปได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ และพื้นที่ก่อสร้าง ไปแล้วแต่ยังไม่มีคุณภาพ ดีพอ เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน และต่างคนต่างทำ ขาดการประสานการพัฒนา ให้มีคุณภาพ การพัฒนาไฟฟ้า และแสงสว่างแม้จะขยายถึงทุกตำบล หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน และกระแสไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ โทรศัพท์ขยายได้ไม่ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน โทรศัพท์สาธารณะส่วนใหญ่ก็ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ แหล่งน้ำ เช่นบ่อบาดาล ถังเก็บน้ำฝนและระบบประปาหมู่บ้าน มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ และมีครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ขาดการบำรุงรักษา และการบริหารการจัดการเรื่องน้ำ จึงทำให้หลายพื้นที่เป็นเพียงอนุสาวรีย์ ซึ่งหากมีการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการที่ดี ก็จะทำให้มีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และประหยัดงบประมาณ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความจำเป็นและจะต้องพัฒนาต่อไป

             หากเปรียบเทียบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ของอำเภอพิปูน กับหลายอำเภอแล้ว มีข้อได้เปรียบหลายอย่าง เช่นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ป่าไม้ เหมาะสมที่จะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตผลไม้ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวธรรมชาติ แต่ผลการพัฒนาที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องราคาผลิตผลตกต่ำ ทำให้รายได้ไม่คุ้มทุน เกิดปัญหาเรื่องหนี้สิน เกษตรกรขาดขวัญและกำลังใจ ทำรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดผลของการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ไม่คุ้มทุน เกิดปัญหาเรื่องหนี้สิน เกษตรกรขาดขวัญและกำลังใจ ในการแก้ปัญหาจะต้องแก้ไขที่กลไกการตลาด และคุณภาพของผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งแหล่งเงินทุนด้วย

            - ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนมีสถิติดังนี้

                                1) ด้านการเรียนต่อระดับ ม.1 ของโรงเรียนในระบบโรงเรียน 98.78 % และนอกระบบโรงเรียน 1.10 %

                                2) การเรียนต่อระดับ ม.4 ของโรงเรียนในระบบโรงเรียน 38.20 % และ นอกระบบโรงเรียน 2.92 %

            - อัตราส่วนนักเรียนต่อครู

                                1) ระดับก่อนประถมศึกษา 23 : 1 คน

                                2) ระดับประถมศึกษา 20 : 1 คน

                                3) ระดับมัธยมศึกษา 32 : 1 คน

            - ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

                                1) ระดับก่อนประถมศึกษา ยังไม่ได้ผลสัมฤทธิ์

                                2) ระดับประถมศึกษา ยังต่ำกว่ามาตรฐานv

                                3) ระดับมัธยมศึกษา ยังไม่ได้ผลสัมฤทธิ์v

             สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร เนื่องจากครูพี่เลี้ยงระดับก่อนประถมศึกษา ยังขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาจึงควรจัดอบรมครูพี่เลี้ยง ให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะเตรียมเด็กให้มีความพร้อม ก่อนที่จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมต้นนั้น นอกจากครูผู้สอนขาดความรู้ความสามารถแล้ว ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งจะเห็นได้จากนักเรียนที่จบ ป.6 และม.3 แล้วส่วนมากมักจะไม่ได้เรียนต่อนอกพื้นที่ เพราะมีความคิดว่าโรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่างๆ มากกว่าซึ่งแนวทาง แก้ไขจึงอยู่ที่การพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถเท่าทันเหตุการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการสนับสนุนให้โรงเรียนในอำเภอมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เท่าเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ

            - ด้านศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา เจ้าอาวาสยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานของศาสนา การจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา ยังมีน้อย เช่น การอบรมจริยธรรมแก่นักเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น แนวทางแก้ไขจึงควรจัดถวายความรู้ แก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร โดยเฉพาะเจ้าอาวาส รวมทั้งประสานองค์กรที่เกี่ยวข้องให้จัดกิจกรรม ทั้งทางด้าน ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬาให้มากขึ้น

             สถิติข้อมูลที่สำคัญ

                                อัตราการเกิด 7.7 ต่อประชากรพันคน

                                อัตราการตาย 4.8 ต่อประชากรพันคน

                                อัตราเพิ่ม 0.29 ต่อประชากรพันคน

              สาเหตุการเจ็บป่วย 5 อันดับแรกของโรค

                                1. โรคระบาดทางลมหายใจ

                                2. โรคทางเดินอาหารและช่องปาก

                                3. โรคระบบกล้ามเนื้อ

                                4. โรคระบบไหลเวียนโลหิต

                                5. โรคผิวหนัง

             สาเหตุการเจ็บป่วย 5 อันดับโรคที่นอนในโรงพยาบาล

                                1. โรคความดันโลหิต

                                2. โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

                                3. อาการที่ไม่สามารถแยกโรคได้

                                4. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

                                5. โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน

             สาเหตุการตาย 4 อันดับ

                                1. การเป็นลมล้มฟุบ

                                2. มะเร็งทุกชนิด

                                3. โรคระบบหายใจ (ยกเว้นทางเดินหายใจส่วนบน)

                                4. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

             ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในรอบปีที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กร ทำให้อาชญากรรมลดลงมาก เกือบเป็นปรกติเหมือนกับหลายอำเภอ หลายจังหวัดโดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนฟัน เป็นที่น่าสังเกต คดีอาชญากรรมทุกประเภทลดลง แต่คดียาเสพติดมากขึ้น ซึ่งแนวทางการ แก้ไข ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลายองค์กร ทั้งที่มีหน้าที่โดยตรง และไม่มีหน้าที่ โดยตรง จากภาครัฐและประชาชน สถิติคดีเปรียบเทียบ คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ปี 2542 เกิด 11 ราย ปี 2543 มกราคม - มิถุนายน เกิด 5 ราย คดียาเสพติด ปี 2542 เกิด 87 ราย ปี 2543 มกราคม - มิถุนายน เกิด 56 ราย

             การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการรณรงค์ โดยการจัดฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ให้กับประชาชนบ่อยครั้ง ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดหลายประการ เช่นการบุกรุกทำลายป่าไม้ เนื่องจากไม่มีที่ทำกิน ไม่เข้าใจในการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ที่ถูกต้อง ยังไม่มีสิ่งปฏิกูลที่ดี ซึ่งแนวทางแก้ไข จำเป็นต้องกำหนดมาตรการในหลายๆรูปแบบ ทั้งมาตรการทางด้านกฎหมาย การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชน