www.tungsong.com
สนับสนุนข้อมูล โดยอำเภอพิปูน พระใหญ่บนภูผา เจ้าฟ้าปรานี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อนหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด
 
อำเภอพิปูน
อำ เภอพิปูนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 85 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 363 ตารางกิโลเมตร หรือ 226,875 ไร่ ซึ่งสภาพพื้นที่ 2 ใน 3 เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบลักษณะเป็นรูปกะทะ ภูเขาที่สำคัญมีภูเขาบรรทัดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบล ยางค้อม,พิปูน และเขาพระ เขาปลายกะทูนและกะเปียดอยู่ในพื้นที่ตำบลกะทูนและเขาพระ มีสายน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 4 สาย คือ คลองตาปี (คลองใหญ่) คลองระแนะ คลองดินแดง คลองกะทูน ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำตาปีสายใหญ่ที่บ้านคุ้งวังวัว หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 27,970 แยกเป็น ชาย 13,918 คน หญิง 14,052 คน

ข้อมูลตำบล : พิปูน / กะทูน / เขาพระ / ยางค้อม / ควนกลาง