www.tungsong.com
สนับสนุนข้อมูล โดยอำเภอพิปูน เบญจศรัทธา เจ้าฟ้าปราณี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อนหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด
 

   

             อำเภอพิปูน ถือว่าเป็นอำเภอกันดาร และอยู่ห่างไกลจากจังหวัดอำเภอหนึ่ง เป็นอำเภอที่ประสบกับสาธารณภัยบ่อยครั้ง ทั้งภัยทางการเมืองและภัยธรรมชาติ รวมทั้งประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วประเทศ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม ระบบเศรษฐกิจของอำเภอปัจจุบันถือได้ว่าอยู่ในระหว่าการฟื้นตัว จากตรวจสอบข้อมูล จปฐ. ปี 2540 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ต่อหัวของประชากร มีอัตราเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคือ รายได้รวม 547,954,985 บาท เฉลี่ย 19,645 บาท/คน/ปี จากการศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอำเภอแล้วน่าจะเกิดรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อการประกอบอาชีพของประชาชน นอกจากทำสวนยางพาราเป็นหลักแล้ว ยังปลูกผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง มะพร้าวน้ำหวาน และอื่นๆ ที่กำลังให้ผลผลิต แต่มักประสบปัญหาราคาตกต่ำ นอกจากนี้ยังมีบริษัทเข้ามาส่งเสริมอาชีพอีกหลายอย่าง เช่น บริษัท ซี.พี. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 2 แห่ง โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา โรงงานเซรามิกซ์ โรงงานขนาดเล็กอีก 3 แห่ง มีสภาพธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตผลไม้ได้

             สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม มีถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด ใกล้เคียงได้สะดวก 4 ทาง แต่ถ้าติดต่อกับตัวจังหวัดก็ยังห่างไกล จากการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ต่างมีความต้องการให้ทางราชการมีการปรับปรุงถนนสายพิปูน-นบพิตำ ซึ่งเมื่อก่อนอุทกภัยปี 2531 ยังสามารถใช้การได้ดี ซึ่งหากปรับปรุงถนนสายดังกล่าวได้ ก็จะเป็นเส้นทางลัดไปยังตัวจังหวัด เป็นเส้นทางลัดออกสู่ทะเล เป็นเส้นทางลัดออกสู่สถาบันระดับอุดมศึกษา ที่อยู่ในตัวจังหวัด ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาอำเภอพิปูนในทุกด้าน นอกจากนี้ถนนเชื่อมระหว่างตำบล และหมู่บ้าน ก็มีอยู่มากมายแต่ชำรุด ใช้การได้เป็นบางฤดูกาล การลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาด ประสบความลำบากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ด้านไฟฟ้าแสงสว่างยังขยายไปได้ไม่ทั่วทุกครัวเรือน ที่มีอยู่แล้วบางจุดกระแสไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังมีอยู่มากมาย เช่นไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ทางด้านโทรศัพท์ยังขยายเขต และระบบสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังไม่ทั่วถึงตามที่ต้องการ สำหรับแหล่งน้ำ โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติมีเพียงพอ แต่ยังขาดการจัดการนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค จึงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำใช้ ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง

    มีสถาบันที่มีบทบาท และภารกิจหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ

            - สถาบันที่ให้การศึกษา อบรม มีโรงเรียน 20 โรง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 10 แห่ง และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

            - สถาบันที่มีการพัฒนา และหล่อหลอมจิตใจ มีวัดพุทธศาสนา 7 วัด พัทธสีมา 3 แห่ง และสำนักสงฆ์ 3 แห่งศูนย์วัฒนธรรม 1 แห่ง ศูนย์กีฬาอำเภอ 1 แห่ง ศูนย์กีฬาตำบล 5 แห่ง

            - สถานที่บริการและส่งเสริมอาชีพ มีส่วนราชการกลาง 6 หน่วย ราชการส่วน ภูมิภาค 13 หน่วย ราชการส่วนท้องถิ่น 6 หน่วย และรัฐวิสาหกิจอีก 3 หน่วย

            - สถาบันรักษาความสงบเรียบร้อย มีสถานีตำรวจธร 1 แห่ง กองร้อย อส.อ.1 แห่ง

            - สถาบันรักษาพยาบาล มีโรงพยาบาล ขนาด 20 เตียง 1 แห่ง สถานบริการด้านสาธารณสุข 8 แห่ง

             สถาบันดังกล่าวมีจำนวนเพียงพอ แต่ยังขาดแคลนการพัฒนาด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชน สถาบันส่วนกลางมีบทบาทและหล่อหลอมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นอย่างมาก ทำให้คนพิปูนมีลักษณะ" ชอบเรียนรู้ รักพวกพ้อง เคารพผู้อาวุโส รักศักดิ์ศรีของตนเอง เอื้ออาทรต่อผู้อื่น" สภาพของประชากรไม่หลากหลาย นับถือพุทธศาสนา 99.99 เปอร์เซ็นต์ ค่านิยมความเชื่อ หลักปฏิบัติมีลักษณะ ไม่แตกต่างกัน ประเพณีสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันชักพระบก ฯลฯ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันทั้งอำเภอ

   

             พื้นที่ 2 ใน 3 ของอำเภอพิปูน เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน มีสายน้ำที่สำคัญ 4 สาย ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำตาปี เป็นที่เกิดของลุ่มน้ำตาปีตอนบน มีน้ำตกมากมาย มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติหลายแห่ง เป็นที่ตั้งของป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง มีพันธุ์พืชและพันธุ์นานาชนิด มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีแร่ธาตุมากมาย (ในอดีตมีการทำเหมืองแร่กันมาก ในปัจจุบันมีสภาพเป็นเหมืองร้าง) มีราษฎรบางกลุ่มทำการร่อนแร่กันอยู่ เพื่อหารายได้เสริม สภาธรรมชาติดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป หลังจากเกิดอุทกภัย ปี 2531 และปัจจุบันกำลังกลับคืนสู่สภาพปกติ พร้อมๆกับการบุกรุกทำลายของบุคคลบางกลุ่ม สำหรับสภาพแวดล้อมชุมชนยังไม่เกิดปัญหามากนัก