ที่ตั้งและอาณาเขต
เศรษฐกิจโดยรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
  การคมนาคมขนส่ง   
  การสื่อสาร/โทรคมนาคม
  สาธารณูปโภค
  ประชากร/แรงงาน
ภาคการผลิตที่แท้จริง
  การเกษตรกรรม
  กสิกรรม
  ปศุสัตว์
  ประมง
  ป่าไม้
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  สหกรณ์
ภาคอุตสาหกรรม
  หัตถกรรม
  อุตสาหกรรม
  แร่ธาตุ
  อสังหาริมทรัพย์
  การบริการ/การท่องเที่ยว
  สถาบันการเงิน
  พาณิชยกรรม/การตลาด
ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม
  การสาธารณสุข
  การศึกษา
  ศาสนา
สถาบัน/หน่วยงานที่สำคัญ
ศักยภาพการลงทุน
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ