http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document


        
       


        6 ธันวาคม ค.ศ.1917 ฟินแลนด์ประกาศเอกราชเป็นอิสระจากการปกครองของรัสเซีย โดยได้รับการรับรองจากประเทศสหภาพโซเวียดรัสเซีย ฝรั่ เยอรมณี และสวีเดน
        ประวัติความเป็นมาของประเทศแห่งทวีปยุโรปตอนเหนือนี้ จากการศึกษาและสำรวจล่าสุดทราบว่าชนชาวฟินน์ได้อาศัยอยู่ในดินแดน แห่งนี้มา 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1155 สวีเดนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงได้รุกรานและยึดครองฟินแลนด์เป็นอาณาจักรส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน

        ในยุคของคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 ฟินแลนด์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะของดินแดนแห่งโรงงานถลุงเหล็ก เครื่องแก้ว และโรงงานทอผ้า ระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศในยุค นั้นยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าใดนัก จนกระทั่งหลังปี ค.ศ. 1809 ที่สวีเดนได้มอบฟินแลนด์ให้อยู่ในความครอบครองของรัสเซีย การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจึงเจริญขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ.1870 ที่อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมทั้งการค้ากับต่างชาติก็ขยายตัวอย่างมากมาย จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมไม้ซุงและกระดาษก็กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ โดยที่โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ แห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1885

        หลังจากการประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1917 อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของฟินแลนด์ก็ประสบกับปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาอย่างหนักในปี ค.ศ. 1930 จนล่วงถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงานอย่างหนักเมื่อสิ้นสงคราม จากการที่ฟินแลนด์ได้รับค่าปฎิกรณ์สงครามจากรัสเซียอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของฟินแลนด์ก็ได้กลับฟื้นตัว อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมผลิตโลหะเคมี การกลั่นน้ำมัน เทคโนโลยี เครื่องใช้ไฟฟ้าและพลาสติก เป็นต้น

Top

        ในส่วนของการจัดระบบองค์กรบริหารประเทศรวมทั้งนโยบายต่างประเทศนั้นฟินแลนด์ในฐานะที่เป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยระบบประธานาธิบดีและรัฐสภา ตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี ต้องมาจากการเลือกตั้งประการเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ได้รับเลือกสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 สมัยติดต่อกันเท่านั้น

        ระบบการลงคะแนนเสียงก็เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วทั่วไปคือ กาบัตรในคูหาเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และตำแหน่งประธานาธิบดีของฟินแลนด์จะต้องได้รับการโหวตคะแนนเสียงอย่างเป้นเอกฉันท์จะต้องได้รับการโหวด คะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ ถ้าผู้สมัครคนใดไม่ได้รับคะแนนเสียงอย่างโดนเด่นในรอบแรก การเลือกตั้งครั้งที่สองจะคัดเอาผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงสุดอันดับแรกเท่านั้น เพื่อมาชิงชัยกันในครั้งสุดท้าย และคณะรัฐบาลที่ประธานาธิบดีฟอร์มทีมนั้นมาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาที่ประกอบด้วยสมาชิก 200 คน และบรรดาสมาชิกเหล่านี้ก็มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี

Top

        ในส่วนของนโยบายต่างประเทศนั้นฟินแลนด์ในฐานะของประเทศในยุโรปตอนเหนือที่ขึ้นชื่อในด้านของอิสรภาพ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ฟินแลนด์เป็นชาติที่มิได้เข้าร่วมสังกัดใน กลุ่มพันธมิตรทางทหารใด เช่น กลุ่มนาโตหรืออื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ก็มีกองทัพของตนเองไว้ในกรณีของการป้องกัน นอกจากนั้นฟินแลนด์ก็ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีของสหภาพยุโรปหรืออียู

        จากการที่เคยเป็นชาติที่ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหรือยูเอ็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ฟินแลนด์ก็ได้เข้าสังกัดเป็นภาคีสมาชิกของสหประชาชาติในปี ค.ศ.1995

Top


        ในส่วนของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชากรนั้น ชาวฟินแลนด์นับว่าเป็นชาติประชากรมีคุณภาพและอยู่ดีกินดีในระดับแถวหน้าชาติหนึ่งในโลก โดยมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในชาติ หรือจีดีพีต่อหัว ประมาณ 93,030 มาร์ (ฟินแลนด์) ด้านการค้ากับต่างประเทศ ฟินแลนด์ประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือ เยอรมณี สวีเดน อังกฤษ สหรัฐ ฝรั่งเศษ และญี่ปุ่น

Top


        ในส่วนของความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างฟินแลนด์กับไทยนั้นก็ได้เจริญเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ฟินแลนด์ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอัตราภาษีศุลกากร ภายหลังการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเมื่อต้นปีที่ ผ่านมา

        ปัจจุบันการค้าระหว่างฟินแลนด์กับไทยก็มีลู่ทางแจ่มใส จากการส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง ซึ่งสินค้าออกที่เด่นชัดที่สุดของฟินแลนด์ที่ส่งมายังไทยคืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและกระดาษรวมทั้งเนื้อเยื่อกระดาษ นอกจากนั้นสินค้าที่ทำความประหลาดใจให้กับชาวฟินแลนด์เป็นอย่างมากเพราะคาดไม่ถึงว่าจะได้รับการตอบรับอย่างมากมายจากลูกค้าชาวไทยนั้นก็คือกระท่อมไม้ซุงประเภทสำเร็จรูปสามารถถอด ประกอบได้ ที่ชาวฟินแลนด์และชาวยุโรปทางตอนเหนือทั้งหลายใช้เป็นที่พักผ่อนริมทะเลสาบในฤดูร้อน

        ส่วนสินค้าหลักของไทยที่ส่งไปยังฟินแลนด์ก็มีเช่น ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์ปลา สิ่งทอ เครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
        ในอนาคตอันใกล้ฟินแลนด์มีความมุ่งหวังที่จะถ่ายเทเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานที่มีความเจริญก้าวหน้ามากใน ฟินแลนด์ นอกจากนั้นฟินแลนด์ยังเปิดโอกาสแก่บรรดาผู้ส่งออกของไทยในการเปิดตลาดสินค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้ตลาดของฟินแลนด์เป็นประตูไปสู่ตลาดของกลุ่มสหภาพยุโรปและสแกนดิเนเวียได้อย่างง่ายดายยิ่ง อีกทั้งยังสามารถเป็นประตูไปสู่ตลาดของกลุ่มประเทศรอบทะเลบอลติกและรัสเซียที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (เลนินกราดเดิม) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของรัสเซียนั้นอยู่ใกล้ชายแดนด้านตะวันออกของฟินแลนด์เท่านั้น

Top

Home
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์