http://www.tungsong.com
|Download Document
   กลับหน้าแรก      ข้อมูลทั่วไป      ชีวิตความเป็นอยู่

ประวัติโดยย่อ
          หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกายุติลง อังกฤษมองหาแผ่นดินใหม่สำหรับการตั้งถิ่นฐานของผู้กระทำผิดแทนที่อาณานิคมในเขตแอตแลนติคเหนือ กัปตัน เจมส์ คุก (James Cook) จึงได้นำคณะสำรวจจากอังกฤษมาขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของออสเตรเลียเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. (1770) และได้อ้างสิทธิครอบครองในนามของประเทศอังกฤษในรัชกาลของ King George ที่ 3 แล้วตั้งชื่อประเทศว่า Australia (มาจากภาษาลาติน “Australes” แปลว่าลมใต้) ต่อมา กับตันอาร์เธอร์ ฟิลลิป ผู้ว่าการอาณานิคมของอังกฤษได้คุมขบวนเรือบรรทุกนักโทษอพยพจากอังกฤษและไอร์แลนด์รุ่นแรกมาตั้งรกรากในเมืองซิดนีย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1788 จึงถือวันนี้เป็นวันชาติ ออสเตรเลียและนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 เป็นต้นมา ออสเตรเลียได้เปลี่ยนฐานะจากอาณานิคมของอังกฤษเป็นประเทศในเครือจักรภพที่ปกครองตนเองเรียกว่า “Commonwealth of Australia)
ออสเตรเลียในอดีต
ชาวอะบอริจิน           ชาวอะบอริจิน ถือเป็นชนชาวพื้นเมืองพวกแรก ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในทวีปออสเตรเลีย เมื่อประมาณ 50,000 ปี ในปี ค.ศ. 1770 กัปตันเจมส์ คุกแห่งราชนาวีอังกฤษ ได้เข้ามาในน่าน น้ำทะเลใต้ และล่องเรือขึ้นมายังชายฝั่งตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย พร้อมทั้งประกาศให้ออสเตรเลีย
อยู่ในความครอบครอบของราชอาณาจักรอังกฤษ ในปี 1788 ผู้อพยพกลุ่มแรก จากราชอาณาจักร
อังกฤษ 1,530 คน ก็เดินทางเข้ามาตั้งรกรากถาวรในทวีปออสเตรเลีย ณ วันที่ 26 มกราคม โดยยึด
เอา Port Jackson เป็นจุดเริ่มต้นของอาณานิคม ซึ่งกลายมาเป็น Sydney ในปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์
          ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นทวีป มีเนื้อที่ 7,682,300 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 6 รองจากประเทศรัสเซีย แคนนาดา จีน อเมริกา บราซิล เนื้อที่ 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย ประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศรวมทั้งทางตะวัน ตกเฉียงใต้ เพราะเป็นเขตที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีฝนตกชุกกว่า ภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลีย มีทั้งที่เป็นเขตร้อน และเขต อบอุ่น เนื้อที่ส่วนใหญ่ของรัฐ Northern Territory, Queensland และบางส่วนของรัฐ Western Australia ตั้งอยู่ในเขตร้อนเหมือนประเทศ ไทย ที่เหลืออยู่ในเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยแตกต่างกันในแต่ละรัฐ อยู่ระหว่าง 27 องศาเซลเซียส ตอนเหนือสุดถึง 13 องศาเซลเซียส ตอนใต้สุด
ฤดูกาล

ฤดูร้อน : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม - พฤษภาคม 
ฤดูหนาว : มิถุนายน - สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน - พฤศจิกายน

เวลา


          ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนนิซ (Greenwich Mean Time GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้
Eastern Standard Time-EST :เร็วกว่าเวลา GMT 10 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South
Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra
Central Standard Time-CST :เร็วกว่าเวลา GMT 9.5 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 2.30

ชั่วโมง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory
Western Standard Time-WST เร็วกว่าเวลา GMT 8 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia
ตัวอย่าง : เช่น เวลาในกรุงเทพฯ 7.00 น. จะเป็นเวลาในเมืองหลวงของรัฐต่าง ๆ ดังนี้
**Sydney, Brisbane, Melbourne, Hobart, Canberra เวลา 10.00 น.
** Adelaide, Drawin เวลา 9.30 น.
** Perth เวลา 8.00 น.
ในฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูที่มีช่วงกลางวันยาวกว่าช่วงกลางคืน จะมีการหมุนนาฬิกาเดินหน้าไป 1 ชั่วโมงในทุกรัฐ (Daylight Saving) ยกเว้นรัฐ Western Australia และรัฐ Queensland

การปกครอง
           ออสเตรเลีย มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 6 รัฐ คือ 
1. New South Wales เมืองหลวง คือ Sydney
2. Victoria เมืองหลวงคือ Melbourne
3. Queensland เมืองหลวงคือ Brisbane
4. Western Australia เมืองหลวง คือ Perth
5. Tasmania เมืองหลวงคือ Hobart 
และเขตปกครองตนเอง 2 เขต คือ

Canberra เป็นเมืองหลวงของประเทศ 1. Australian Capital Territory มี Canberra เป็นเมืองหลวงของประเทศ
2. Northern Territory มี Darwin เป็นศูนย์กลางรัฐบาลสหพันธรัฐรับผิดชอบกิจการระดับประเทศ เช่น การป้องกันประเทศ การต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลในระดับรัฐ ดูแลด้านการศึกษา การคมนาคม ขนส่ง การบริการสาธารณสุข การเกษตร การรักษากฏหมายภายในรัฐของตน และรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ดูแลสาธารณูปโภค การระบายน้ำ การกำจัดของเสีย สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น ปัจจุบันออสเตรเลียมีสมเด็จ พระราชินีอลิซเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำบริหารประเทศ 

ประชากร
           ปัจจุบันออสเตรเลียมีประชากร 18 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่น แถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ประกอบด้วยคนจากหลายเชื้อ
ชาติ วัฒนธรรมมากว่า 140 ประเทศ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ประมาณ
ว่า ประชากร 1 ใน 10 เป็นผู้อพยพหรือเป็นลูกหลานของผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และประชากร 1 
ใน 20 มาจากประเทศแถบเอเซียจึงถือได้ว่าออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สังคมเป็นแบบสหวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

ศาสนา
           ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้อิสระด้านการนับถือศาสนาแก่ประชากร แม้ว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่จะเป็นชาวคริสเตียน แต่ประชากรอีกจำนวนมากก็นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู และยิว ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนแต่ละศาสนาจะให้เกียรติ และเคารพในประเพณีปฏิบัติของกันและกัน

Top

สายการบิน

           ปัจจุบันมีสายการบินจำนวนมากที่มีเส้นทางการบินเชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมีจุดเชื่อมกับสนามบินนานาชาติในเมือง Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, หรือ Brisbane อาทิเช่น สายการบิน แควนตัส บริติชแอร์เวย์การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการ บินแอร์นิวซีแลนด์ เป็นต้น

ท่าอากาศยานภายในประเทศ
          การเดินทางจากสนามบินนานาชาติต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลียเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยาก
Sydney :
          มีรถของสนามบิน บริการรับส่งระหว่างสนามบินภายในและระหว่างประเทศ นักเรียนที่ลงที่ Sydney และมีเที่ยวบิน
ต่อไปยังเมืองอื่น ไม่ต้องออกจาก สนามบินระหว่างประเทศ เมื่อตรวจประทับตราคนเข้าเมืองแล้วให้ไปนั่งรออยู่ในห้องรับรองของ
ผู้เดินทางต่อภายในประเทศ เพื่อขึ้นรถทางสนามบิน ไปยังท่าอากาศยานภายในประเทศ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5-10 นาที
Melbourne : สนามบินระหว่างประเทศและภายในประเทศอยู่ในอาคารเดียวกัน
Brisbane : สนามบินระหว่างประเทศและภายในประเทศอยู่ห่างกันประมาณ 15 นาที
Perth : มีรถบริการรับส่งระหว่างสนามบินภายในและสนามบินระหว่างประเทศตามกำหนดเวลาของเที่ยวบินระหว่างประเทศ
Adelaide : สนามบินระหว่างประเทศและภายในประเทศอยู่ห่างกัน 1 กิโลเมตร มีรถรับส่งทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง สำหรับ ผู้ที่ต้องเดิน
ทางต่อ ควรเผื่อเวลาระหว่างเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเที่ยวบินภายในประเทศให้มากที่สุด ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงเที่ยวบินใน
วันหยุดราชการ หยุดสุดสัปดาห์ หรือกลางดึก เพราะบริการดังกล่าวอาจไม่มีในเวลาดังกล่าว การเดินทางเพื่อเข้าไปในเมืองก็ไม่ยุ่ง
ยาก นักศึกษาที่เดินทางครั้งแรก แนะนำให้ใช้บริการของสถาบันในการรับที่สนามบินและนำส่งยังที่พัก สนามบินแต่ละแห่งห่าง
จากใจกลางเมืองในระยะทางโดยประมาณดังนี้

ชื่อเมือง
ระยะทาง
Sydney
10 กิโลเมตร
Perth
10 กิโลเมตร
Adelaide
  7 กิโลเมตร   
Canberra 10 กิโลเมตร
Darwin 14 กิโลเมตร
Hobart 16 กิโลเมตร
Melbourne 19 กิโลเมตร
Brisbane 25 กิโลเมตร

การเดินทางระบบขนส่งมวลชน
           ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง ทั้งในระบบรถประจำทาง รถรางไฟฟ้า รถลอยฟ้า และเรือ
เฟอร์รี่ นอกจากนี้ยังมีรถไฟที่เชื่อมต่อกันทุกเมือง
แท็กซี่
มีแท็กซี่บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเรียกได้ทางโทรศัพท์ หรือใช้บริการตามทาง รถแท็กซี่ทุกรัฐใช้ระบบมิเตอร์ในการคิด
ค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นคือ Flagfall แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและแต่ละช่วงเวลาของวัน
รถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นที่นิยมกันมาก แทบทุกครัวเรือนในออสเตรเลียจะมีรถยนต์ส่วนตัวใช้กัน แต่สมาชิกในครัว
เรือนก็ยังนิยมใช้การเดินทางในระบบขนส่งมวลชนในชีวิตประจำวัน ระบบจราจรในประเทศออสเตรเลียเหมือนกับประเทศไทย
คือขับรถทางซ้าย ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ สำหรับนักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องมีใบขับขี่สากล หากต้องการขับรถในประเทศออสเตรเลีย
แต่ใบขับขี่สากลมีอายุเพียง 1 ปี หลังจากนั้น จำเป็นต้องสอบเอาใบขับขี่ของประเทศออสเตรเลีย

สกุลเงิน
หน่วยเงินตราของออสเตรเลียเป็นดอลล่าห์ออสเตรเลีย "A$"
* 1 ดอลล่าห์ = 100 เซนต์
* เหรียญจัดทำในราคา 5c 10c 20c 50c 1$ 2$
* ธนบัตรมี 5 ราคาคือ 5$ 10$ 20$ 50$ 100$

หน่วยวัด
* ปริมาตร เช่น นม น้ำมัน หน่วยวัดเป็นลิตร (Litre)
* น้ำหนัก เช่น ผัก ผลไม้ หน่วยวัดเป็นกิโลกรัม (Kilogram)
* ระยะทาง หน่วยวัดเป็น เมตร (Metre) กิโลเมตร (Kilometre)
* ความเร็ว หน่วยวัดเป็นกิโลเมตร / ชั่วโมง (Kilometre/Hour)

ระบบไฟฟ้า
           กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศออสเตรเลียเป็นระบบ 220-240 โวลท์ ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาจากเมืองไทย แต่ต้องเปลี่ยน ปลั๊กเป็นแบบสามขา หากไม่ต้องการเปลี่ยนปลั๊กก็อาจซื้อ Adapter ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไป

เวลาราชการและร้านค้า
* สถานที่ราชการ เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.
* ธนาคาร เปิดให้บริการวันจันทร์-พฤหัสบดี 9.30-16.00 น. วันศุกร์อาจจะขยายเวลาถึง 17.00 น บางธนาคารเปิดทำการวันเสาร์ด้วย
* สำนักงาน เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.
* ไปรษณีย์ เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.
* ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น. เสาร์ 9.00-16.00 น. วันอาทิตย์ปิด
* ห้างสรรพสินค้าชั้นนำตามเมืองใหญ่ ๆ เปิดวันอาทิตย์ 10.00-16.00 น. ยกเว้นห้างสรรพสินค้าในย่านท่องเที่ยว ตามเมืองใหญ่ ๆ
ซึ่งจะเปิดเวลา 10.00-16.00 น. และจะมีหนึ่งวันในสัปดาห์ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าจะเปิดถึงเวลา 21.00 น. ส่วนใหญ่จะเป็นวัน
พฤหัสหรือวันศุกร์ เรียกว่า "late night shopping"

โทรศัพท์
          ระบบการติดต่อทางโทรศัพท์ในประเทศออสเตรเลียเป็นเรื่องที่สะดวก ตู้โทรศัพท์สาธารณะหาง่าย ใช้ได้ทั้งระบบหยอดเหรียญ 
ใช้บัตรโทรศัพท์สอด หรือบัตรโทรศัพท์แบบหมุนเข้าเบอร์กลาง โทรศัพท์สาธารณะใช้ได้ทั้งการติดต่อในท้องถิ่นในประเทศ และ
หมุนออกนอกประเทศ การเรียกโทรศัพท์จากออสเตรเลียกลับมาประเทศไทย 0011-66-รหัสเมือง-หมายเลขโทรศัพท์
* ตัวอย่าง :
โทรจาก Sydney มากรุงเทพฯ หมายเลข 631-1566 ให้กด 0011-66-2-6311566 (รหัสต่างประเทศ-รหัสประเทศไทย-รหัสกรุงเทพฯ-
หมายเลขโทรศัพท์) วิธีเรียกโทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย 001-61-รหัสเมือง-หมายเลขโทรศัพท์
* ตัวอย่าง :
ต้องการหมุนเรียกปลายทางที่ Brisbane หมายเลข 3364-1360 กด 001-61-7-33641360 (รหัสต่างประเทศ-รหัสประเทศออสเตรเลีย-
รหัสเมือง Brisbane หมายเลขโทรศัพท์)

รหัสเมืองต่าง ๆ

ชื่อเมือง
รหัสเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยเลข
Adelaide
08
8
Brisbane 07 7
Canberra 02 6
Darwin 08 8
Hobart 03 6
Melbourne 03 9
Perth 08 9
Sydney 02 9

หมายเหตุ
          หากเรียกทางไกลต่างประเทศจากไทยไปออสเตรเลียให้ตัด 0 ออกจากรหัสเมือง แต่ถ้าเรียกทางไกลภายใน
ประเทศออสเตรเลียเอง เช่น จาก Sydney ไป Canberra ต้องหมุน 0 ด้วย ตามด้วยรหัสเมือง Canberra และหมายเลขโทรศัพท์

Top