ปกหน้า 

  คำปรารภ 

  คำนำ 

  คำแถลง 

  ความนำ 

สารบัญ 

บทที่   สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 ๑. ภูมิประเทศ

 

    ๑.๑  ที่ตั้งและขนาด

 

    ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

 

      ๑.๒.๑ เขตเทือกเขาตอนกลาง

 

      ๑.๒.๒ เขตที่ราบตะวันออก

 

      ๑.๒.๓ เขตที่ราบตะวันตก

 

 ๒. ภูมิสัณฐาน 

 

    ๒.๑  แผ่นดิน 

 

      ๒.๑.๑ พื้นที่สูง

 

      ๒.๑.๒ พื้นที่ราบใกล้ภูเขาและที่ราบตะกอนแม่น้ำ

 

      ๒.๑.๓ พื้นที่ราบตะกอนทราย

 

    ๒.๒  เทือกเขานครศรีธรรมราช

 

    ๒.๓  สันทราย

 

 ๓. ภูมิอากาศ

 

    ๓.๑  ลม

 

      ๓.๑.๑ ลมมรสุม

 

      ๓.๑.๒ พายุหมุนเขตร้อน

 

    ๓.๒ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

 

    ๓.๓ น้ำฝน

 

 ๔. ทรัพยากรธรรมชาติ

 

    ๔.๑ ดิน

 

    ๔.๒ ป่าไม้

 

    ๔.๓ แร่ธาตุ

 

    ๔.๔ น้ำและแหล่งน้ำ

 

 ๕. สภาพแวดล้อม

 

    ๕.๑ สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

    ๕.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

    ๕.๓ ทางแก้ไข

 ๖. การคมนาคม 

 ๗. ประชากร 

    ๗.๑ จำนวนประชากร 

    ๗.๒ ลักษณะนิสัยใจคอประชากร 

 

 ๘. การปกครอง 

 

    ๘.๑ ประวัติการปกครอง 

 

    ๘.๒ การบริหารราชการปัจจุบัน 

 

 ๙. การศึกษา 

 

บทที่   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

 ๑. การตั้งถิ่นฐาน 

 

    ๑.๑ ชาวถ้ำหรือมนุษย์ถ้ำ

 

    ๑.๒ ชุมชนเกษตรกรรมแรกเริ่ม

 

    ๑.๓ ชุมชนเมืองท่าและสถานีการค้า

 

    ๑.๔ ชุมชนเมืองนครรัฐ

 

 ๒. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

 

    ๒.๑ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

 

      ๒.๑.๑ ยุคหิน

 

      ๒.๑.๒ ยุคหินใหม่

 

      ๒.๑.๓ ยุคโลหะ

 

    ๒.๒ สมัยประวัติศาสตร์ 

 

บทที่   มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

มรดกทางธรรมชาติ 

 

๑. พื้นที่ป่าไม้

 

๒. พืชพรรณไม้

 

๓. สัตว์ 

 

๔. แร่ธาตุและอัญมณี

 

๕. ต้นน้ำลำธารและแหล่งน้ำสำคัญ

 

 มรดกทางวัฒนธรรม

 

๑. โบราณวัตถุ

 

๒. โบราณสถาน

 

๓. แหล่งโบราณคดี

 

๔. แหล่งประวัติศาสตร์

 

๕. ย่านประวัติศาสตร์

 

๖. แหล่งอุตสาหกรรม

 

๗. สถาปัตยกรรม

 

๘. รูปปั้น อนุสาวรีย์

 

๙. สิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมือง

  ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น
  ๑. ประติมากรรม
  ๒. จิตรกรรม
  ๓. สถาปัตยกรรม
  ๔. เครื่องจักรสาน
  ๕. ภาษาและวรรณกรรม
    ๕.๑ ภาษานครศรีธรรมราช
    ๕.๒ วรรณกรรม
        ๕.๒.๑ วรรณกรรมมุขปาฐะ
        ๕.๒.๒ วรรณกรรมลายลักษณ์
        ๕.๒.๓ จารึก
        ๕.๒.๔ ตำนาน
        ๕.๒.๕ ตำรา
        ๕.๒.๖ วรรณกรรมพื้นบ้าน
  การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์

๑. การละเล่นของเด็ก

๒. การละเล่นของผู้ใหญ่

๓. นาฏศิลป์ 

 

    ๓.๑ หนังตลุง

    ๓.๒ โนรา

 

    ๓.๓ ลิเกป่า

ศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ

 

๑. ศาสนบุคคล

๒. ศาสนสถาน

 

๓. ศาสนพิธี

๔. ประเพณีการแต่งกาย

 

๕. การกินอยู่

 

บทที่   ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยี ท้องถิ่น

ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น

 

๑. การทำมาหากิน

 

๒. การรักษาโรค

 

    ๒.๑ ยากลางบ้าน

๓. การกินอยู่

 

๔. ศิลปกรรม

 

    ๔.๑ เครื่องถมนครศรีธรรมราช

 

    ๔.๒ จิตรกรรม

 

    ๔.๓ ประติมากรรม

 

๕. ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

 

๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

บทที่ ๕ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

 

๑. เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ

 

๒. เอกลักษณ์จากสถานการณ์บ้านเมืองและสภาพเฉพาะตัว

 

    ๒.๑ ชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

    ๒.๒ ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

 

    ๒.๓ ที่มาของชื่ออำเภอ

 

๓. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

 

    ๓.๑ เอกลักษณ์ด้านภาษา

 

    ๓.๒ เอกลักษณ์ด้านหัตถกรรม

 

    ๓.๓ เอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม

 

๔. เอกลักษณ์ทางด้านอาหารการกิน

 

บทที่ ๖ บุคลสำคัญของท้องถิ่น

พระเจ้าจันทรภาณุ

 

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

 

พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

 

พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช

 

พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธชเถระ)

 

พระครูพิศิษฐ์อรรถการ (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธ์)

 

พระปลัดเลี่ยม อาสโย

 

นายเรือง นาใน

 

นายอังคาร กัลยาณพงศ์

 

นายจ่าง รัตนะรัต

 

นายดิเรก พรตตะเสน

 

นายฉ่ำ จำรัสเนตร

 

นายน้อม อุปรมัย

 

นายไสว สุทธิพิทักษ์

 

นายอึ่งค่ายท่าย

 

นายเห้ง โสภาพงศ์

 

นายประเวศ ลิมปรังษี

 

นายอ่ำ ศรีสัมพุทธ

 

นายเอี่ยม อมรสถิตย์

 

ร้อยเอกเผือน คงเอียง

 

นายชุ่ม สุวรรณทิพย์

 

นายสุชาติ ทรัพย์สิน

 

โนราคล้ายขี้หนอนหรือหมื่นระบำบันเทิงชาตรี

 

โนรามดลิ้น

 

ปานบอด

 

นายเนตร ชลารัตน์

 

นายสร้อย ดำแจ่ม

 

หนังหนูจันทร์เลียงทอง

 

บทที่ ๗ พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาท้องถิ่น

 การเสด็จเยี่ยมราษฎร

 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

 การสนองตามพระราชดำริ

 ทุนช่วยผู้ประสบวาตภัยภาย`ต้: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

 

บรรณานุกรม