ที่มา :  ปุระชัย   เปี่ยมสมบูรณ์.  เป้าหมายชีวิตและแรงจูงใจในการทำงานตามความหมายเชิงพุทธ.--กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546
สุนีย์  ประดู่ : พิมพ์
ปิยะนาถ  กลิ่นภักดี : ออกแบบ จัดทำ

[อ่านบทความย้อนหลัง]