บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างกองช่าง
 งานบริการ
 โครงการและผลงานกองช่าง
 กิจกรรมกองช่าง
ติดต่อเรา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

นายอนุชา  ธนาวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 


 

 
โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณศูนย์ลดโลกร้อนทุ่งสง
โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กหน้าวัดเขาปรีดี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนตลาดในซอย 2 แยกซ้ายมือก่อนถึงโรงพระ 108 - 109
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ (ซอยพลาซ่า)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุชาติพงศ์
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนตลาดในซอย 1 (แยกหลังหอสมุดประชาชน)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนข้างบ้านพักนายอำเภอ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนแยกราษฎร์อุทิศ  (หน้าวัดเขาปรีดี)
โครงการก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ(ช่วงที่1)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นวางวี) พร้อมบ่อพักถนนเปรมประชา ซอย 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ถนนซอยข้างบริษัท CAT
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และถนน คสล. ซอยข้างสระน้ำเจสปอร์ต ถนนราชบริพาร

 

 

 แบบบ้านลอยน้ำ แบบบ้านเพื่อประชาชน แบบบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านผู้ประสบภัย แบบศาสนสถาน
 

Update ล่าสุดเมื่อ : 25 พฤศจิกายน  2554
Design By Atchara  Paenthong