ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการแข่งขันทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ วิชาการ ครั้งที่ 16/2563
1. งานแถลงข่าวจากเดิม วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็น เลื่อนไม่มีกำหนด
2. รายการแข่งขันครั้งที่ 16/2563
3. เปลี่ยนแปลงวันแข่งขั้นจากเดิม 15-17 มิถุนายน 2563 เป็น 
15-18 มิถุนายน 2563
4. แจ้ง username และ password วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
5. เปิดเว็บสมัครวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2563
6. เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563
7. เกณฑ์การแข่งขันลงเว็บไซด์ วันที่ 18 เมษายน 2563