สรุปคะแนนผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558  โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองทุ่งสง
คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558 กองต่างๆ
 

 

 

 

 

 

 

* สำนักปลัด
* กองการศึกษา
* กองวิชาการ
* กองคลัง
* กองสาธารณสุข
* กองสวัสดิการสังคม
* กองช่าง
* กองช่างสุขาภิบาล