http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
       
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.45 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยประจำปี พ.ศ.2555 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2555 สมัยแรกและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์
 

ถัดไป