http://www.tungsong.com

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

สรุปข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2558

ตารางสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2558

ตารางสรุปผลการติดตามและประเมินผลทั้งองค์กร ประจำปี 2558

แบบ ME1 ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายเทศบาล
แบบ ME2 ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แบบ ME3 ตารางติดตามและประเมินการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิปลวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน น้ำท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงแลพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แบบ ME4 ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน น้ำท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ