http://www.tungsong.com

 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2(รัศมี 5 กิโลเมตร) เรื่อง สถานที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร "โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย" วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ศาลาสุขเวช วัดทะเล ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เฟสที่ 1
กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยพื้นที่ตำบลนาไม้ไฟ่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เรื่อง สถานที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร ในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยพื้นที่ตำบลควนกรดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เรื่อง สถานที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร ในวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ วัดทะเล ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
กําหนดการปฐมนิเทศโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ (รัศมี 5 กิโลเมตร)
รายงานสรุปผลการการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ (รัศมี 5 กิโลเมตร)