วิเชษฐ์ ค้าสุวรรณ.  การปลูกไม้ประดับในอาคาร.  กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540.
  สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.   เคล็ดลับสมุนไพรไทย.  กรุงเทพฯ: ธารบัวแก้ว, 2543.
  พระเม้ง สุนฺทรธมฺโม.  สมุนไพร ฉบับรักษาโรคสตรี.   กรุงเทพฯ: จักรกาญจน์, 2530.
  จุก เบี้ยวสกุล.  สมุนไพรให้คุณค่า ชุดที่ 3.  กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ, 2533.
  โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.   ยาจากพฤกษ์ พืชสมุนไพรที่น่ารู้จัก.  กรุงเทพ: 2529.
  โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.  ต้นไม้ยา ชุดที่ 1 สมุนไพรแก้แพ้.  กรุงเทพฯ :2531.
  องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี.  ต้นไม้ในสวน Tree in the Garden.  กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์, 2542.
  เมฆ จันทร์ประยูร.  ผักพื้นบ้าน.  กรุงเทพฯ: ไททรรศน์, 2541.
  เมฆ จันทร์ประยูร.  กินผัก-ผลไม้ ให้หายจากโรค.  กรุงเทพฯ: ไททรรศน์, 2543.
  เตโชดม ภัทรศัย.  36 ผลไม้สมุนไพรไทย.  กรุงเทพฯ: โปร-เอสเอ็มอี, 2543.
  ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  รั้วกินได้.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2538.
  โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.  สุขภาพดีด้วยสมุนไพรใกล้ตัว.  กรุงเทพฯ: 2539.
  พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ.  สมุนไพรใกล้ตัว.  กรุงเทพฯ: 2536.
  วันดี กฤษณพันธ์.  สมุนไพรสารพัดประโยชน์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์, 2539.
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  สมุนไพรและยาที่ควรรู้.  กรุงเทพฯ: อาร์ ดี พี, 2532.
  โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.  รู้อยู่รู้รักษา.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2543.
  ไขปัญหายาไทย สมุนไพรรักษาโรค ชุดที่ 1.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2541.
  คณะ 5 อาจารย์ เภสัชกรไทย และเพื่อน.  เภสัชกรรมไทย แผนโบราณ.  กรุงเทพฯ. ห้าง 5 เภสัชกรขายยาไทย, 2523.
  นพรัตน์ บำรุงรักษ์.  พืชหลักปักษ์ใต้.  กรุงเทพฯ. ปิรามิด, 2536.
  วิทิต วัณนาวิบูล.  อาหารสมุนไพร ในทัศนะจีน-ตะวันตก.  กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 2538.
  ศิริ ผาสุก.  ปลูกกินก็ได้ ปลูกขายก็ดี.  กรุงเทพฯ: หมู่บ้าน , 2531.
  สุมิตรา จันทร์เงา.  คนรักผัก.   กรุงเทพฯ: มติชน, 2543.
  พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ.  คู่มือการใช้สมุนไพร.  กรุงเทพฯ: สารมวลชน, 2524.
  โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.  สมุนไพรชาวบ้าน.  มูลนิธิโกมนคีมทอง, 2530.
  ยุวดี จอมพิทักษ์.  รักษาโรคด้วยสมุนไพร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดกลาง 09
  วีรชัย มาศฉมาดล.  ผัก อาหารก็เป็นยาได้ เล่ม 2 .  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2530.
  วีรชัย มาศฉมาดล.  อาหารก็เป็นยาได้ เล่ม 3 .  กรุงเทพฯ: นานมี บุ๊คส์, 2530.
  วีรชัย มาศฉมาดล.  ผลไม้ อาหารก็เป็นยาได้.  กรุงเทพฯ: นานมี บุ๊คส์, 2538.
  สุปรียา จันทะเหลา.  ดอกไม้สีม่วง.  กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 2543.
  สุภาณี ปิยพสุนทรา.  โภชนาบำบัดสูตร อาหารสมุนไพร.  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536.
  คมสัน หุตะแพทย์.  ผักสวนครัว ความสุขที่คุณปลูกได้.  เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2543.
  สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 1 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
  พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสวนหลวง ร.9, 2531.
  สมุนไพรพื้นบ้าน ล้านนา.  กรุงเทพฯ :
  โครงการสมุนไพรเพื่อพึ่งตนเอง.  สมุนไพรชาวบ้าน.  มูลนิธิโกมลคีมทอง.  กรุงเทพฯ, 2527.
  สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.
  พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ.  สมุนไพรและยาที่ควรรู้.  กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
  นันทนวัน บุญยะประภัศร.  ก้าวไปกับสมุนไพร.  กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.
  วัชรีพร คงวิลา และ คมสัน หุตะแพทย์.  สมุนไพรสามัญประจำบ้าน ปรุงยาสมุนไพรไว้ใช้เอง.  กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2543.
  นลินี จาริกภากร "สมุนไพรเครื่องเทศ" เกษตรสมุนไพร. 1,1 (พค. 44).
  วันดี กฦษณพันธ์.  สมุนไพรสารพัดประโยชน์. พิมพครั้งที่ 2 .  กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยมหิดล, 2529.
  พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ.  สมุนไพร และยาที่ควรรู้.  กรุงเทพฯ : อาร์ ดี พี ,2532.
  สุธี วรคีรีนิมิต.  รู้จัก รู้ใช้พืชสมุนไพร.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ทอง, 2543.
  วิไลกุล ระตินัย และสุภชัย ติชัยติวรนันท์ "ของขวัญจากธรรมชาติ", สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,2 (ธ.ค. 43).
  นลิน จาริกภากร " สมุนไพรไทย กินไม่แก่ (อายุวัฒนะสำหรับท่านชาย)" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,3 (ม.ค. 44) หน้า 7.
  นิจศิริ เรืองรังษี และพยอม ตันติวัฒน์.  พืชสมุนไพร.  กรุงเทพฯ: โอเดียนโสตร์, 2534.
  ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ "ตู้ยาประจำครัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,1 (พ.ย. 44) หน้า 67.
  อิงกมล อินทรผานิชย์ "ใบบัวบกให้คุณค่ามากกว่าใช้แก้ช้ำใน" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,1 (พ.ย. 44) : หน้า 73.
  ยี่สุ่น "สะเดา ไม้ขมสารพัดประโยชน์" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,1 (พ.ย. 44) หน้า92,.
  พริกขี้หนู "บัวบก สมุนไพรหลากหลายสรรพคุณ" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,2 (ธ.ค. 43) หน้า 11.
  กองบรรณาธิการ "เรื่องจากปก สมุนไพรลดความอ้วนได้จริงหรือ" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,2 (ธ.ค. 43) หน้า 29.
  ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ "ตู้ยาประจำครัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,2 (ธ.ค. 43) หน้า 67.
  วิไลกุล ระตินัย และเสุภชัย ติชัยติวรนันท์ "ของขวัญจากธรรมชาติ" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,2 (ธ.ค. 43) หน้า 69.
  อิงกมล อินทรผานิชณ์ "ผัก ผลไม้ สมุนไพรเสน่ห์ใกล้ตัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,2 (ธ.ค. 43) หน้า 77.
  ยี่สุ่น "ผัก ผลไม้ สมุนไพรเสน่ห์ใกล้ตัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,3 (ม.ค. 44) หน้า 83.
  ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ "ตู้ยาประจำครัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,3 (ม.ค. 44) หน้า 91.
  ยี่สุ่น "ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสรรพคุณเหลือหลาย" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,3 (ก.พ. 44) หน้า 8.
  นลินี จาริกภากร "สมุนไพรคลายเครียด" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,3 (ก.พ. 44) หน้า 15.
  พริกขี้หนู "สมุนไพรสยบเบาหวาน" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,3 (ก.พ. 44) หน้า 19.
  ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ " ตู้ยาประจำครัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,3 (ก.พ. 44) หน้า 81.
  ศุภชัย ติยวรนันท์ "ของขวัญจากธรรมชาติ" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,3 (ก.พ. 44) หน้า 83.
  ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ "ตู้ยาประจำครัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,13 (พ.ย. 44): หน้า 61.
  ศุภชัย ติยวรนันทร์ "ของขวัญจากธรรมชาติ" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,13 (พ.ย. 44) หน้า 63.
  มยุรา สุนย์วีระ "สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช", สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,13 (พ.ย. 44) หน้า 81.
  อร่าม อรรถเจดีย์ "พืชพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,13 (พ.ย. 44) หน้า 107.
  ยี่สุ่น "ยอ ไม้มงคลที่น่าปลูก เป็น" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,5 (มี.ค. 44) หน้า 8.
  นลินี จาริกภากร "สมุนไพรคลายเครียด" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,5 (มี.ค. 44) หน้า 13.
  ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ "ตู้ยาประจำครัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,2 (มี.ค. 44) หน้า 77.
  ศุภชัย ติยวรนันทร์ "ของขวัญจากธรรมชาติ" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,5 (มี.ค. 44) หน้า 79.
  นลินี จาริกภากร "เกษตรสมุนไพร" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,6 (เม.ย. 44) หน้า 13.
  ศุภชัย ติยวรนันทร์ "ของขวัญจากธรรมชาติ" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,6 (เม.ย. 44) หน้า 81.
  สมพร ภูติยานันต์ "สมุนไพรรสเปรี้ยว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,6 (เม.ย. 44) หน้า 84.
  กระชาย "สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,6 (เม.ย. 44) หน้า 111.
  นลินี จาริกภากร "เกษตรสมุนไพร" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,7 (พ.ค. 44) หน้า 13.
  ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ "ตู้ยาประจำครัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,7 (พ.ค. 44) หน้า 61.
  ฟ้าใส "สมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,7 (พ.ค. 44) หน้า 93.
  ศิริกุล จันทร์สว่าง "เรื่งน่ารู้…" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,7 (พ.ค. 44) หน้า 108.
  นลินี จาริกภากร "เกษตรสมุนไพร" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,8 (มิ.ย. 44) หน้า 13.
  ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ "ตู้ยาประจำครัว" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,8 (มิ.ย. 44) หน้า 71.
  ศุภชัย เตียสกุล "ของขวัญจากธรรมชาติ" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. 1,8 (มิ.ย. 44) หน้า 73.back