- รายงานสรุปผลการพิจารณาทบทวนปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
- รายงานสรุปผลการพิจารณาทบทวนปรับปรุงภารกิจเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี พ.ศ.2563